Aktivace STAT 3 proteinu interferonem alfa zvyšuje u některých nemocných maligním melanomem riziko progrese.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: I. Experimentální onkologie

Číslo abstraktu: 006

Autoři: PharmDr. Lenka Adámková - Humpolíková, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; Renata Sekaninová; Helena Poláková; RNDr. Ludmila Lauerová, CSc.; doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.; RNDr. Aleš Kovařík, CSc.; RNDr. Vladimír Boudný, CSc.; Prof. RNDr. a PharmDr. Jan Kovařík, DrSc.

Úvod
Maligní přeměna buňky a následná evoluce nádorového procesu jsou provázeny řadou změn v expresi a patologické funkci transkripčních a signálních proteinů, které za fyziologických podmínek zajišťují buněčnou homeostázu. Jedním z těchto proteinů je STAT 3 (Signal Transducer and Activator of Transcription). U řady lidských nádorů byly popsány četné aberace v jeho expresi a funkci. Aktivovaný STAT 3 stimuluje buněčný růst, inhibuje apoptózu a v modelových pokusech, v kooperaci s genem src indukuje maligní fenotyp, chová se tedy jako onkogen. Jedním z extracelulárních signálů, který aktivuje STAT 3 je interferon-alfa (IFN alfa), tj. cytokin, který je využíván v adjuvantní léčbě maligního melanomu. Údaje o úspěšnosti této léčby však ukazují, že asi u 60% nemocných dochází v poměrně krátké době k progresi a že příznivá odpověď ve stádiu metastatického onemocnění je pouze u 15-20% případů. Jedním z možných byť spekulativních vysvětlení je, že u podskupiny nemocných interferon alfa dominantně aktivuje transkripci STAT 3 genu a fosforylaci proteinu s následnou stimulací proliferace a potlačením apoptotických mechanizmů nádorových buněk. Validní klinické studie o možné souvislosti aktivace STAT 3 interferonem alfa a průběhem onemocnění dosud nebyli prováděny.
Cíl práce
Cílem studie bylo ověřit, zda aktivační potenciál STAT 3 proteinu po účinku IFN alfa v buňkách maligního melanomu koreluje s průběhem onemocnění individuálních pacientů.
Metodika
Aktivační analýzy STAT 3 proteinu jsou prováděny v krátkodobých primokulturách ustavených z uzlinových metastáz maligního melanomu. Pro studii jsme používali pouze kultury, u nichž bylo imunocytochemicky verifikováno více než 85% maligních elementů. Pomocí Western blot imunoanalýzy jsme v primokulturách 24 nemocných a v normálních melanocytech stanovili hladiny fosforylovaného STAT 3 proteinu na tyrozinovém zbytku (Y705) po 30-ti minutové expozici IFN alfa.
Výsledky aktivační odpovědi jsme korelovali s průběhem onemocnění v intervalech: a) první diagnóza relaps v uzlinách (DFS); b) první relaps následná progrese (PFS); c) doba celkového přežití (OS). Průměrná celková doba sledování nemocných byla 5 let.
Výsledky
K fosforylaci STAT 3 po IFN alfa na tyrozinu 705 došlo v primokulturách 21% nemocných. Tito hyperreaktivní pacienti měli vesměs kratší trvání bezpříznakového období a celkového přežití ve srovnání se skupinou u níž ke STAT 3 aktivaci nedošlo. Rovněž v kontrolních normálních melanocytech interferon alfa neindukoval aktivaci STAT 3 proteinu.
Statistické zhodnocení výsledků ukázalo významnou korelaci mezi aktivací STAT 3 a průběhem onemocnění. Nemocní, u nichž došlo k aktivaci, měli významně kratší DFS ve srovnání se skupinou bez aktivace (5 vs. 34,9 měsíců - p=0,049), významně kratší PFS (26,1 vs. 62,3 měsíců - p=0,041) a kratší OS (26,5 vs. 78,4 - p=0,039).
Závěr
Naše výsledky ukazují, že aktivace STAT 3 proteinu po IFN alfa je nepříznivým prognostickým faktorem klinického průběhu onemocnění maligním melanomem. Zdá se, že u některých nemocných s pravděpodobnou poruchou rovnováhy mezi transkripčními faktory STAT 1 a STAT 3 může terapie interferonem alfa negativně ovlivnit průběh onemocnění. Vyšetření STAT 3 statusu v buňkách maligního melanomu může být užitečným prognostickým faktorem a prediktorem efektu léčby IFN alfa.
Práce byla podporována projekty MZ0MOU2005, IGA MZ ČR NR/8341-3/, GA ČR 301/06/0912.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008