AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI LÉČBY POKROČILÉHO DUKTÁLNÍHO KARCINOMU PANKREATU

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: X. Nádory slinivky, jater a žlučových cest

Číslo abstraktu: 234

Autoři: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA; MUDr. Jana Halámková, Ph.D.; MUDr. Petr Karásek, Ph.D.; MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Východiska:

Karcinom pankreatu patří mezi chemo- i radiorezistentní onemocnění s velmi špatnou prognózou. V případě lokálně pokročilého karcinomu pankreatu je medián přežití 6–9 měsíců. U pacientů s lokálně pokročilým či metastatickým karcinomem pankreatu v dobrém klinickém stavu je lékem volby gemcitabin, efekt kombinačních režimů je předmětem zkoumání. Kombinace gemcitabin/ platinový derivát – analýza dvou studií GERCOR a GISCAD srovnávající kombinační režim gemcitabin/ oxaliplatina s monoterapií gemcitabinem a německé multicentrické studie srovnávající kombinaci gemcitabin/ cisplatina (GP) vs gemcitabin samotný (G). Tato analýza prokázala, že kombinační léčba gemcitabinem a platinovým derivátem typu oxaliplatiny nebo cisplatiny signifikantně zlepšuje PFS i celkové přežití (mOS) ve srovnání s gemcitabinem samotným u pacientů s pokročilým karcinomem pankreatu. Bohužel tyto slibné výsledky nepotvrdila studie E6201, kde mOS byl 4,9 měsíce (95% CI: 4,5–5,6) u pacientů léčených gemcitabinem a 5,7 měsíce (95% CI: 4,9–6,5) u těch, kteří dostávali léčbu GEMOX (HR 0,88; p = 0,22). U pacientů s lokálně pokročilým či metastatickým karcinomem pankreatu byl prokázán i efekt kombinace GEMCAP (gemcitabin/ kapecitabin) v rámci randomizované studie fáze III, kde pak tato kombinace jednoznačně prokázala lepší léčebnou odpověď (19,1 % vs 12,4 %; p = 0,034), interval do progrese (HR 0,8; 95% CI: 0,66–0,93; p = 0,004) a byla spojena s lepším přežitím (HR 0,86; 95% CI: 0,72–1,02; p = 0,08). Velmi slibné výsledky přinesla recentně publikovaná interim analýza studie fáze III PRODIGE 4 ACCORD 11, jež hodnotila podání chemoterapie FOLFIRINOX (5-fluorouracil, leukovorin, oxaliplatina a irinotekan) proti monoterapii gemcitabinem u pacientů s metastatickým karcinomem pankreatu v dobrém klinickém stavu. Medián PFS byl v této studii 6,4 vs 3,3 měsíce (p < 0,0001) a medián přežití 11,1 vs 6,8 měsíce (p < 0,0001), téměř polovina pacientů však měla v průběhu léčby neutropenii stupně 3 a 4. V tomto případě se tedy jedná o efektivní, nicméně přece jen toxičtější typ kombinační chemoterapie. Další efektivní kombinace se ukázala v rámci studie MPACT kombinace nab-paklitaxel/ gemcitabin, kde při přímém srovnání s monoterapií gemcitabinem prokázala prodloužení mOS na 8,5 ku 6,7 měsíců. Profil toxicity tohoto režimu byl příznivější v nepřímém srovnání s režimem FOLFIRINOX.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014