AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY A PRŮBĚH SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU V ČR PO ZAVEDENÍ ADRESNÉHO ZVANÍ

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: I. Onkologická prevence a screening

Číslo abstraktu: I/ 171

Autoři: RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; Mgr. Ondřej Ngo; doc. MUDr. Štěpán Suchánek; Doc. MUDr. Bohumil Seifert, PhD.; plk. prof.MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

Východiska:

Kolorektální karcinom (KRK) patří mezi nejčastější maligní onemocnění a právě středoevropské země včetně ČR vedou mezinárodní statistiky v jeho incidenci. Screening KRK má prokázaný potenciál snižovat mortalitu i incidenci tohoto onemocnění. Národní program screeningu KRK byl v ČR zahájen v roce 2000, v roce 2014 pak bylo zahájeno adresné zvaní na screeningové programy.

Soubor pacientů a metody:

Údaje o vývoji zátěže české populace KRK poskytuje Národní onkologický registr ČR. Údaje o adresném zvaní a využívání testů na okultní krvácení do stolice (TOKS) lze získat z údajů plátců zdravotní péče, které jsou pro hodnocení poskytovány Národním referenčním centrem. Pro účely zajištění kvality preventivní kolonoskopie je český program vybaven již od roku 2006 informačním systémem – Registrem screeningu KRK. Pro hodnocení preventivních kolonoskopií v ČR se uplatňují zejména indikátory kvality specifikované v dokumentu European Guidelines.

Výsledky:

Přes probíhající screeningový program bohužel prozatím nelze pozorovat významné zlepšení v zastoupení stadií, a tedy časnosti záchytu KRK. Počet prováděných TOKS v ČR sice dlouhodobě zřetelně roste a s ním i pokrytí tímto screeningovým testem, nicméně celkové pokrytí české populace od 50 let věku v roce 2013 činilo pouze 26,5 %. Nadějné jsou první výsledky projektu adresného zvaní: v období od ledna do září 2014 bylo na kolorektální screening pozváno přes 1,2 mil. osob, podle prvních výsledků se po pozvání zúčastnilo screeningu přes 14 % osob. Od roku 2008 pozitivita TOKS setrvale a znatelně roste, v roce 2013 dosáhla již 7,5 %. U žen provádějí 13– 14 % TOKS praktičtí gynekologové. Od roku 2006 bylo zaznamenáno přes 111 tisíc kolonoskopií po pozitivním výsledku TOKS a téměř 20 tisíc primárních screeningových kolonoskopií. Pozitivní prediktivní hodnota TOKS pro adenomy se v ČR průběžně mírně zvyšuje a v roce 2013 dosáhla 39,7 %. Detekční míra primární screeningové kolonoskopie pro adenomy se v porovnání s předchozími lety zvýšila a dosahovala hodnoty 27,3 %.

Závěr:

I přes znatelný nárůst účasti populace v posledních letech, na níž se podílí i zapojení praktických gynekologů, bohužel program stále pokrývá pouze čtvrtinu populace. V souvislosti s projektem adresného zvaní lze však očekávat znatelné navýšení populačního pokrytí. Dosažené výsledky dokládají, že kvalita kolonoskopických vyšetření odpovídá mezinárodním standardům, a není tedy překážkou dosažení příznivého dopadu screeningu na vysokou zátěž české populace KRK.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015