ALGORITMUS LÉČBY METASTATICKÉHO KARCINOMU ŽALUDKU

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: VIII. Nádory jícnu a žaludku

Číslo abstraktu: 216

Autoři: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.

Východiska:

Paliativní chemoterapie zlepšuje u pacientů s metastatickým karcinomem žaludku kvalitu života a celkové přežití (OS) ve srovnání s nejlepší podpůrnou léčbou (BSC). Základním chemoterapeutickým režimem v první linii je kombinace založená na 5-fluorouracilu a cisplatině.

Cíl:

Cílem sdělení je podat ucelený přehled o možnostech paliativní chemoterapie v této indikaci. Německá studie fáze III srovnávala cisplatinu s oxaliplatinou. Roli oxaliplatiny pak potvrdila i studie REAL2. Byl zaznamenán trend k prodloužení přežití u pacientů léčených v rameni s oxaliplatinou, tyto výsledky byly statisticky signifikantní u pacientů ve věku nad 65 let (mOS 13,9 v 7,2M). Trojkombinace je rezervována pro pacienty v dobrém fyzickém stavu. Roli docetaxelu v trojkombinaci (DCF) hodnotila studie V 325. Přidáním docetaxelu k dupletu bylo dosaženo dosud nejlepších výsledků v prodloužení mOS (9,2 vs 8,6, p = 0,02). Tato kombinace je však vysoce toxická. Dnes je trend používat modifikace DCF. Dalším krokem ke zkvalitnění léčby první linií je použití peroorální terapie. V naší republice lze použít dva perorální fluoropyrimidinové deriváty. Historicky déle k dispozici a testován několika randomizovanými studiemi fáze III – kapecitabin, perorální prodrug 5-fluorouracilu. Jeho efekt je srovnatelný s 5-fluorouracilem a jeho použití je u pacientů bez polykacích potíží mnohem komfortnější než použití kontinuálního 5-fluorouracilu. Druhým a dostupným perorálním přípravkem je S1 neboli Teysuno. Teysuno se od 90. let používá v Asii. Studie fáze III FLAGS potvrdila noninferioritu Teysuna v první linii léčby lokálně pokročilého a metastatického karcinomu žaludku i na naší populaci. Tolerance léčby byla v rameni s Teysunem lepší než v rameni s 5-fluorouracilem jak v parametrech hematologické i nehematologické toxicity. Jediným v praxi používaným cíleným lékem u karcinomu žaludku je v současné době trastuzumab. Trastuzumab v kombinaci s kapecitabinem nebo 5-fluorouracilem a cisplatinou vedl ve studii fáze III k prodloužení mOS (13,8 vs 11,1 p = 0,0046), v případě IHC3+ a FISH amplifikace pak mOS činil téměř 5 měsíců (16 vs 11,8).

Závěr:

V paliativním podání používáme na prvním místě kombinaci 5-fluorouracilu a derivátu platiny, trojkombinace, modifikovaný DCF, je rezervována pro pacienty v dobrém klinickém stavu. Kombinace s trastuzumabem je indikována při overexpresi 3+ i amplifikaci HER2/ neu. Subanalýza studie FLAGS prokázala lepší efekt Teysuna ve srovnání s 5-fluorouracilem u pacientů s difuzním karcinomem.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014