Alimta v nových trendech léčby NSCLC

Konference: 2010 XVIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Sympozium Eli Lilly

Číslo abstraktu: 2010_17

Autoři: prof. MUDr. Petr Zatloukal (1955-2012), CSc.

Výsledky léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) jsou neuspokojivé. Určitý V pokrok v léčbě přineslo zavedení platinových derivátů v 80. letech minulého století, kdy se prodloužil medián přežívání nemocných z 3-4 měsíců na zhruba 6 měsíců. Zavedení cytostatik 3. generace v 90. letech dále prodloužilo medián přežívání na 8-10 měsíců.

Proto se hledají nové léky a nové léčebné strategie s vyšší účinností a menší toxicitou. Jedním z takových léků je nový antifolát pemetrexed (Alimta®). Na experimentálních modelech i v klinických studiích fáze I prokázal protinádorovou účinnost u solidních nádorů včetně NSCLC a mezoteliomu. Při současném podávání suplementace vitaminy (kyselinou listovou a vitaminem B12) má velmi příznivý profil toxicity. Vedlejší účinky jsou nezávazné, hlavním typem toxicity je hematologická a GIT toxicita. V druhé fázi klinického zkoušení byla prokázána objektivní protinádorová účinnost u nemocných s NSCLC v monoterapii i v kombinaci s platinovými deriváty. Ve studii III. fáze klinického zkoušení srovnávající ve druhé linii pemetrexed s docetaxelem byla u nemocných s NSCLC zjištěna stejná účinnost při významně nižším výskytu vedlejších účinků chemoterapie.

U nemocných s NSCLC v první linii léčby byl ve velké studii III. fáze klinického zkoušení srovnáván režim pemetrexed/cisplatina s kombinací gemcitabin/cisplatina a v podskupině nemocných s neskvamózním histologickým typem byla zjištěna vyšší účinnost s delším přežíváním.

V posledních letech byl prokázán profit udržovací léčby. Na výročním kongresu ASCO 2009 byly publikovány výsledky studie fáze III s udržovací léčbou pemetrexedem po první linii chemoterapie. Bylo prokázáno významné prodloužení celkového přežívání i přežívání do progrese u neskvamózního typu NSCLC.

Podpořeno výzkumným záměrem MZ00000064211

Datum přednesení příspěvku: 11. 11. 2010