ALTERACE PI3K SIGNÁLNÍ DRÁHY U PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery - lékařská sekce

Číslo abstraktu: 177

Autoři: Mgr. Barbora Kubová; Mgr. Jarmila Šimová; RNDr. Magdalena Uvírová, Ph.D.; Mgr. Jana Žmolíková; Mgr. Sylva Pitronová; RNDr. David Konvalinka; Mgr. Irena Urbanovská; Mgr. Radek Měch; Dis. Iveta Žebrákova; Bc. Andrea Hopenštoková; Jana Mazurová; MUDr. Róbert Ondruššek; Doc.MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D., M.I.A.C

Východiska:

Karcinom prsu patří mezi nejčastější zhoubná onemocnění u žen. Deregulace PI3K/ AKT signální dráhy hraje důležitou roli v karcinogenezi, a to nejen u tohoto typu nádoru. Mezi nejčastější alterace patří mutace v PIK3CA genu a ztráta exprese PTEN proteinu. Materiál a metody: DNA byla izolována z fixované nádorové tkáně pacientek s karcinomem prsu. Detekce mutací v kodonech 542, 545 a 1047 PIK3CA genu byla provedena pomocí modifi- kované metody extenze primerů (SNaPshot assay), přímého sekvenování, případně pomocí real-time PCR (kit PNAClampTM PIK3CA Mutation Detection Kit (Panagene)). Exprese PTEN proteinu byla stanovena imunohistochemicky na histologických preparátech.

Výsledky:

Retrospektivně byl analyzován soubor 195 nádorových DNA pacientek s histologicky verifikovaným karcinomem prsu. V analyzovaném souboru byly somatické mutace v PIK3CA genu detekovány v 28,2% (55/ 195). Z toho v 30,9% případů (17/ 55) byla mutace zachycena v exonu 9 a v 61,8% (34/ 55) v exonu 20 PIK3CA genu. Koexistence mutací v exonu 9 a 20 PIK3CA genu byla zachycena v 7,3% (4/ 55). Ztráta exprese PTEN proteinu byla prokázána u 86,0% (37/ 43).

Závěr:

Relativně vysoké frekvence mutací v PIK3CA genu ve studovaném souboru stejně jako vyšší procento výskytu mutací v exonu 20 tohoto genu korelují s publikovanými údaji. Mnohem častěji byly nalezeny mutace v PIK3CA genu ve skupině ER pozitivních a HER2 negativních nádorů prsu. Vzhledem k vysokému výskytu alterací PIK3CA signální dráhy a k novým možným terapeutickým možnostem (PI3K, AKT a mTOR inhibitory) nabývá na významu genetické profilování nádoru o nové potenciální prognostické a prediktivní markery.

Práce byla podpořena z projektu studentské grantové soutěže specifického vysokoškolského výzkumu LF OU (SGS – 1101/ 0030/ 13).

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014