Amplifikace Her-2/neu a/nebo cyklinu D1, případně negativita progesteronového receptoru, definují pacientky s vysokým rizikem relapsu mammárního karcinomu při adjuvantní léčbě Tamoxifenem.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XIV. Laboratorní diagnostika nádorů prsu

Číslo abstraktu: 131

Autoři: MUDr. Jiří Vyskočil; MUDr. Markéta Palácová; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.; Ing. Dana Knoflíčková; Zina Hanzelková; MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.

V souvislosti se zaváděním inhibitorů aromatázy do adjuvantní léčby karcinomu prsu je stále častěji diskutována možnost
predikce selhání adjuvantní léčby Tamoxifenem (TX) z parametrů primárního nádoru. V prezentované studii jsme se pokusili validovat některé z parametrů, uváděných v této souvislosti, na vlastním materiálu.
Analýzou zdravotnické dokumentace byly vyhledány případy mammárního karcinomy s dostupným minimálně pětiletým sledováním, léčené v MOÚ během let 1993-2001. Podmínkou bylo, aby tyto pacientky měly v průběhu adjuvantní léčby TX biopticky verifikovanou lokální recidivu a/nebo disseminaci nádoru. Ze 40 dostupných bioptických vzorků takových primárních nádorů byly vytvořeny složené tkáňové bloky (tissue miroarrays, TMA) na kterých byla provedena semikvantitativní imunohistologická analýza (IHC) běžných prediktivních parametrů (estrogenový (ER) a progesteronový (PR) receptor), doplněná o stanovení Her-2/neu imunohistologicky a FISH, imunohistologii bcl-2, a imunohistologické a FISH stanovení cyklinu D1. Jako kontrolní soubor sloužily konsekutivní soubory ER pozitivních mammárních karcinomů z let 1994-1995 zpracované obdobným způsobem. Byly hodnoceny pouze nádory s IHC pozitivitou steroidních receptorů.
Velikost nádoru, postižení axilárnícjh uzlin, grade ani exprese Bcl2 se neprokázaly jako prediktivní faktory rezistence k Tamoxifenu. Dobrými prediktory se zdají být zvýšená exprese (2+ nebo 3+), případně FISH amplifikace Her-2/neu (p=0,04), exprese PR pod 50%(p=0,02) a amplifikace cyklinu D1 (p0,001).
Pokud definujeme pacientky s některým z těchto faktorů (tj. amplifikace cyklinu D1 a/nebo amplifikace Her-2/neu, a/nebo exprese PR pod 50%) jako „rizikové“ z hlediska selhání adjuvance TX, v testovaném souboru jich bylo 80%, zatímco v ER pozitivních kontrolách 36% (p=0,03). Tento přístup se jeví jako použitelný k indikaci inhibitorů aromatázy do první linie adjuvantní hormonoterapie karcinomu prsu.

Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR NR 8270-3

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007