Amplifikace topoizomerázy II a- prediktivní a prognostický faktor

Konference: 2006 XIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 029

Autoři: MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; MUDr. Vladimír Spurný, CSc.; MUDr. Otakar Bednařík, CSc.; MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.

Hlavním inhibitorem topoizomerázy II alfa jsou antracykliny, léky první volby v adjuvantní chemoterapii karcinomu prsu. Zvýšená amplifikace tohoto genu bývá detekována většinou souběžně se zvýšenou amplifikací HER 2 (jen asi 1,7 11 % pozitivních TOP 2a má negativní expresi HER2 ), oba jsou lokalizovány na chromozomu 17. Není-li TOP 2a zvýšená, odpověď na antracykliny je málo pravděpodobná, zvýšené hodnoty predikují v neoadjuvanci vyšší odpověď.
Pokusili jsme se tyto literární údaje ověřit na našem souboru HER 2 pozitivních (IHC) pacientek, kde jsme zpětně při disseminaci prováděli stanovení HER 2 a TOP II a v referenční laboratoři Olomouc (DAKO fish).Vyhodnocení
Vyšetřen parafinový blok pomocí HercepTestu metodou FISH s použitím sondy LSI Her 2 / neu přímo značené Spectrum Orange, sondy LSI TOP 2A (gen pro topoizomerazu II alfa), přímo značené Spectrum Orange a centrometrické sondy pro chromozom 17 přímo značené Spectrum Green.Závěr:
Zvýšená amplifikace TOP 2A byla detekována většinou souběžně se zvýšenou amplifikací HER 2, pacientku s pozitivní TOP 2A a negativní expresí HER 2 jsme nezachytili.
Nepodařilo se nám prokázat, že by normální hladina TOP 2A predikovala nižší odpověď na antracykliny, i když na našem malém souboru skutečně zvýšené hodnoty TOP 2A prokázaly v neoadjuvanci vyšší odpověď.
Nejnižší počet odpovědí a nejkratší dobu trvání efektu prokázala skupina s negativitou obou hodnocených parametrů.

Datum přednesení příspěvku: 21. 10. 2006