Analýza a hodnocení nádorové únavy

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Únavové a depresivní syndromy v onkologii

Číslo abstraktu: 202

Autoři: A. Glaus

Zájem o výzkum nádorové únavy významně vzrostl, protože je jedním z nejčastěji udávaných symptomů, které obtěžují onkologicky nemocné. V minulém desetiletí se sestry, psychologové a lékaři snažili přesně definovat tento fenomén. Přestože příčiny nádorové únavy jsou komplexní, jsou snahy sumarizovat současné teorie a dále získávat potřebné informace, aby bylo možné zkoumat a posuzovat nádorovou únavu z hlediska pacientů. V první části přednášky bude prezentována analýza zaměřená na zkoumání únavy u nemocných s nádorovým onemocněním a na srovnání s únavou u zdravých osob, aby bylo možné identifikovat charakteristické rysy nádorové únavy. Ve studii použitá kvalitativní strategie využívá dostupných teoretických znalostí. Byl vybrán vhodný soubor 20ti onkologických pacientů a 20ti zdravých osob. Data byla sbírána nestrukturovaně a následně byla provedena obsahová analýza zvukových záznamů rozhovorů a písemných záznamů. Mezi oběma skupinami se objevovalo rozdílné vnímání únavy v rámci stanoveného kategorizovaného klasifikačního systému (fyzická únava, emoční a kognitivní projevy únavy). Výsledky analýzy budou porovnávány s jinými výzkumy.
Modely hodnocení musejí vycházet z konceptů. Měření a hodnocení a únavy u nemocných s nádorovým onemocněním se mohou lišit. K ověření, zda parametry jsou stanoveny správně, jsou nutná jasně definovaná pravidla. Výzkumní a kliničtí pracovníci se musí rozhodnout pro určitý teoretický přístup, který se má použít v dané populaci, a měli by jasně definovat cíle svého hodnocení. Ty mohou zahrnovat hodnocení symptomů, obecné hodnocení kvality života, hodnocení nálady, stanovení aktivity nebo výkonnosti nebo hodnocení specifických indikátorů nádorové únavy. Tedy únavu lze posuzovat buď prostřednictvím denní ošetřovatelské péč e nezbytné k uspokojení potřeb nemocných nebo můž e být posuzována vě deckou metodou v rámci výzkumného projektu. Pro hodnocení nádorové únavy byly v posledních letech v různých zemích vytvořeny různé specifické nástroje.
Bude posuzována klinická užitečnost některých běžně užívaných postupů. Účastníci budou vybídnuti k zamyšlení, jak sami přistupují k hodnocení nádorové únavy, protože uvědomění si problému je prvním krokem v hodnocení nádorové únavy.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004