Analýza imunohisochemické exprese EZH2, H3K27 a UTX ve spinocelulárním karcinomu a nenádorovém epitelu děložního čípku

Konference: 2008 IV. ročník DDPEO A I. ročník sympózia O cílené biologické léčbě

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Prognostické a prediktivní faktory

Číslo abstraktu: 024

Autoři: Z. Krčová; Ciaran Woodman; Prof. Paul G. Murray; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Metylace histonů patří mezi epigenetické mechanizmy, které se podílejí na aktivaci a represi genů. Poslední poznatky o enzymech metylujících lyzinové zbytky histonů svědčí pro jejich vliv na karcinogenezi. Polykombní represivní komplex 2 (PRC2) je jedním z hlavních enzymů podílejících se na metylaci lyzinu 27 na histonu H3 (H3K27). Obecnou biologickou funkcí PCR2 je tlumení transkripce genů („silencing“) podílejících se na diferenciaci. Komplex se skládá ze čtyř podjenotek s katalytickým místem v EZH2 podjednotce, která funguje jako chromatin modifikující enzym. Metylační stav H3K27 transkripčních míst je výsledkem dynamické rovnováhy mezi funkcí metylázy PCR2 a nedávno objevenými demetylázami UTX a JMJD3 a je podmíněný koncentrací enzymů v místě cílového genu. Metylační stav H3K27 může být v diferencovaných fibroblastech kontrolován demetylázou UTX.

Cílem této studie byla analýza exprese proteinů EZH2, H3K27 a UTX pomocí nepřímé imunohistochemické metody v tkáňových mikroerejích (TMA) sestávajících ze 48 invazivních spinocelulárních karcinomů děložního čípku a z 10 vzorků nenádorového epitelu.

Předběžné výsledky ukazují výrazně zvýšenou nukleární expresi EZH2 ve spinocelulárních karcinomech oproti nenádorovému epitelu děložního čípku. Nukleární exprese H3K27 byla výrazně vyšší v nenádorové tkáni oproti karcinomu, stejně jako v případě UTX. Tyto výsledky naznačují možnou významnou účast demetylázy JMJD3. Demetyláza UTX se u karcinomu děložního čípku pravděpodobně nebude výrazněji podílet na metylační rovnováze. Dále bylo zjištěno, že u nenádorového i nádorového epitelu je exprese EZH2 vyšší zejména v bazální části epitelu, exprese H3K27 nevykazuje topografickou variabilitu. UTX je v bazální vrstvě negativní, zatímco ve vyšších vrstvách nenádorového epitelu se objevuje výrazná exprese.

Práce byla podpořena granty MSM 6198959216 a Cancer Research UK.

Datum přednesení příspěvku: 27. 11. 2008