ANALÝZA KLINICKÝCH DAT PACIENTŮ S MCRC LÉČENÝCH BEVACIZUMABEM (B) A CHEMOTERAPIÍ (CT) V PRVNÍ LINII VE VZTAHU KE KRAS

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XVI. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: XVI/ 126

Autoři: MUDr. Beatrix Bencsiková; Mgr. Zbyněk Bortlíček; MUDr. Jana Halámková, Ph.D.; MUDr. Lenka Ostřížková; doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; Doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; Doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.

Východiska:

Úloha genu KRAS v léčbě bevacizumabem a chemoterapií není dosud dobře známa. Aktivující mutace genu KRAS v buňkách karcinomu může indukovat angiogenezi prostřednictvím několika mechanizmů, zajímavá je interakce signalizace Ras a procesu angiogeneze nádorů. Lze říct, že potřeba biomarkerů roste s počtem nových léků v klinické praxi.

Cíl:

Cílem studie bylo posoudit klinický výsledek a rizikové faktory ovlivňující výsledky léčby v závislosti na stavu genu KRAS. Analýza byla provedena za použití dat 1 622 pacientů s mCRC léčených B + CT na bázi oxaliplatiny či irinotekanu. Zpracování dat z registru CORECT proběhlo se souhlasem všech spolupracujících center. Mutace KRAS byla přítomna u 40,6 % pacientů. Medián PFS u pacientů s wtKRAS byl 11,5 měsíce oproti 11,4 měsíce u pacientů s mut KRAS. Nebyl signifikantní rozdíl v mediánu OS v uvedených skupinách pacientů. Kombinace chemoterapie na bázi oxaliplatiny a bevacizumabu vedla k hraničnímu zvýšení OS, dále byl zajímavý poznatek, že pacienti s mutací KRAS měli plicní metastázy častěji než jedinci s wtKRAS (32,0 vs. 23,8 %, p = 0,001).

Závěr:

U pacientů s mCRC nebyl klinický přínos první linie léčby bevacizumabem a chemoterapií ovlivněn mutací genu KRAS. Diskuzi výsledků se zaměřením na specifické aspekty nádorové heterogenity mCRC uvádíme v prezentaci.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015