Analýza membránové a relativní genové exprese proteinu tepelného šoku Hsp70 u akutní leukémie.

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 10. Karcinogeneze a toxikologie protinádorových léčiv

Číslo abstraktu: 048

Autoři: Ing. Lucie Sedláčková; H. Nguyen Thi Thu; MUDr. Martin Špaček; doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA; Ernst Holler, PhD; H. Bremm; prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.

Proteiny tepelného šoku (heat shock proteins, Hsp) jsou vysoce konzervativní molekuly, které jsou přítomné v cytoplasmě buněk v nízkých koncentracích za fyziologických podmínek. Mezi jejich hlavní funkce patří stabilizace proteinů a jejich ochrana před agregací a transport proteinů mezi intracelulárními kompartmenty. Byla také popsána jejich role ve zpracování peptidů a jejich prezentaci na pozadí MHC systému. Exprese konstitučních forem Hsp proteinů se zvyšujev odpovědi na různé patologické podněty. Zároveň je indukována exprese inducibilních forem proteinů tepelného šoku. Byla zjištěna nádorově specifická exprese inducibilní formy proteinu Hsp70 na buněčné membráně solidních nádorů (kolorektální, plicní, neuronový a pankreatický karcinom, jaterní metastázy a metastázy melanomu) a leukemických blastů u pacientů s akutní myeloidní leukémií. Další studie odhalily, že membránově vázaný protein Hsp70 představuje nádorově specifickou rozpoznávací strukturu pro aktivační receptory NK buněk včetně receptoru CD94. Bylo zjištěno, že stimulace NK buněk TKD peptidem (peptid odvozený od Hsp70) společně s cytokinem IL-2 zvyšuje expresi CD94 na NK buňkách a zvyšuje tak jejich schopnost zabíjet cílové nádorové buňky s pozitivní membránovou Hsp70 expresí. Tato data signalizují potenciální využití imunoterapie NK buňkami v kombinaci se standardní chemo/radioterapií k doléčení minimální reziduální nemoci. Předmětem našeho studia je screening membránové a relativní genové exprese Hsp70 proteinu u pacientů s čerstvým záchytem nebo relapsem akutní leukémie pomocí průtokové cytometrie a RT-PCR v reálném čase. Počet blastů pozitivních na membránově vázaný protein Hsp70 je určován pomocí specifické monoklonální protilátky detekující membránově vázaný protein Hsp70 s využitím vícebarevné FACS analýzy a specifických leukemických markerů.

Práce na tomto projektu je podporována granty TRANSNET (MRTN-CT-2004-512253) a STEMDIAGNOSTICS (LSHB-CT-2007-037703).

Datum přednesení příspěvku: 30. 11. 2007