Analýza mutačního statutu genu EGFR u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v klinické praxi.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 222p

Autoři: Mgr. Kateřina Pilátová; MUDr. Markéta Vyskočilová; Eva Nakládalová; Ing. Dana Knoflíčková; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.; Doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.

Gen pro EGFR (receptor epidermálního růstového faktoru) kóduje transmembránový receptor epidermálních buněk s intracelulární tyrozinkinázovou aktivitou. Po vazbě ligandu (např. EGF, TGF-α) na tento receptor se aktivuje intracelulární signalizační kaskáda zapojená do buněčné migrace, adheze a proliferace. Nadměrná exprese EGFR je spojena s pokročilými stádii nádorových onemocnění a špatnou prognózou, proto je důležitým cílem pro protinádorou terapii. Mutační status genu pro EGFR slouží pro predikci léčebné odpovědi inhibitory tyrozinkináz (TKI), jako jsou gefitinib a erlotinib, u lokálně pokročilého nebo metastatického nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Z klinických studií vyplývá, že pacienti s určitým typem somatických mutací (v doméně vázající ATP) genu pro EGFR zvýšeně reagují na terapii TKI, zatímco pacienti s NSCLC bez těchto mutací mají benefit ze standardní chemoterapie.

Od konce roku 2010 se na Oddělení laboratorní medicíny ve spolupráci s Oddělením onkologické a experimentální patologie MOÚ provádí vyšetření mutačního statutu genu EGFR. Toto vyšetření je dostupné pro brněnská i mimobrněnská onkologická pracoviště a provádí se týdně.

Mutační analýzu genu EGFR provádíme pomocí CE-certifikované soupravy TheraScreen pro real-time PCR kombinující technologie ARMS® (Amplification Refractory Mutation System) ke specifické amplifikaci alely a Scorpions, což jsou bifunkční molekuly obsahující primer kovalentně vázaný na fluorescenčně značenou sondu. Souprava slouží k detekci celkem 28 genetických odchylek v 6 reakcích, konkrétně substituce Leu858Arg, Leu861Gln, Gly719X (tj. Gly719Ser, Gly719Ala, Gly719Cys), Ser768Ile, 19 delecí v exonu 19 a 3 inzerce v exonu 20.

Vyšetřovaným materiálem je nádorová tkáň fixovaná formalínem zalitá do parafínu nebo cytologický nátěr. Oblast, kde se nachází maligní buňky, je vyjmuta z parafínového bloku punkční jehlou a v případě cytologického nátěru skalpelem. Tkáň je odparafínována omytím v xylenu a ethanolu. Vzorky jsou následně lyzovány v lyzačním pufru s proteinázou K (55 °C, 48 hodin). Extrakce DNA z lyzátu se provádí CE-certifikovaným systémem MagNA Pure Compact na principu magnetických kuliček, kdy za využití protokolu pro tkáně a s elucí do velkého objemu získáme 200 µl vzorku DNA. Vlastní amplifikace se provádí na přístroji LightCycler 480 II. Kvalita DNA je v systému TheraScreen ověřena kontrolní amplifikací.

Za první dva měsíce od zavedení metody bylo vyšetřeno 24 pacientských vzorků. Vyšetřovaným materiálem byla ve 22 případech nádorová tkáň a ve 2 případech cytologický nátěr. V 7 vzorcích byla zachycena abnormalita v genu EGFR. U 4 vzorků byla detekována delece v exonu 19 a u 3 substituce Leu858Arg. Získaná data odpovídají literatuře (Maemondo M. et al., 2010).

Literatura:
  1. Maemondo M., Inoue A., Kobayashi K. et al. Gefitinib or Chemotherapy for Non-Small-Cell Lung Cancer with Mutated EGFR. N Engl J Med 2010; 362: 2380-2388.
Práce byla podpořena Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR pro projekt RECAMO (OP VaVpI; CZ.1.05/2.1.00/03.0101).

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011