ANALÝZA MUTAČNÍHO STAVU ČLENŮ EGFR SIGNÁLNÍ DRÁHY U PACIENTŮ S METASTATICKÝM KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM (MCRC) LÉČENÝCH CETUXIMABEM METODOU SEKVENOVÁNÍ NOVÉ GENERACE

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery - lékařská sekce

Číslo abstraktu: 182

Autoři: MUDr. Radim Němeček, Ph.D.; Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D.; MUDr. Iva Babánková; Mgr. Jitka Vaňáčková, Ph.D.; Bc. Petra Faltejsková; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Východiska:

Jednou z významných terapeutických možností u mCRC je cílená léčba monoklonálními protilátkami proti receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR). Pozitivně však odpoví jen část léčených pacientů, a proto jsou vyvíjeny intenzivní snahy o nalezení prediktorů odpovědi či rezistence k anti-EGFR terapii. V klinické praxi se v současné době používá stanovení mutací onkogenů z rodiny ras, které jsou přítomné u cca 50% pacientů a predikují rezistenci k této léčbě. Kromě toho však existuje řada dalších prediktorů (mutace v genech pro kinázy BRAF, PIK3CA, PTEN, hladina kopií genu pro EGFR, hladina exprese ligandů EGFR epiregulinu a amphiregulinu a další), které odpověď na anti-EGFR terapii ovlivňují. Projekt využívá nové vysokokapacitní technologie sekvenování nové generace k analýze mutačního stavu členů EGFR signální dráhy u pacientů s mCRC léčených cetuximabem, kteří na léčbu neodpověděli ani přes ověřenou absenci mutace v onkogenu kras. Mutační stav genů bude vyšetřen nejen u nádorových buněk primárních tumorů, ale také u nádorových buněk metastáz. Kromě stanovení rozdílu v mutačním stavu jednotlivých genů mezi primárním nádorem a metastázou se pokusíme najít další faktory, které jsou za rezistenci k anti-EGFR terapii odpovědné.

Materiál a metody:

K vyšetření bude použit komerční TruSight Tumor panel (Illumina), který je určen k přípravě DNA knihovny pro následné sekvenování nové generace na platformě MiSeq. Panel obsahuje 26 genů s biologickým významem u solidních nádorů. Jedná se o amplikonové sekvenování, které pokrývá všechny exony s nejčastějšími mutacemi detekovanými u nádorových onemocnění. Metoda je určena pro vyšetření nádorové DNA izolované z parafinových bloků.

Výsledky a závěr:

Bylo vybráno 10 pacientů s neprokázanou mutací genu kras v kodonech 12 a 13 léčených cetuximabem. U těchto pacientů byly vyhledány vzorky operovaných primárních tumorů a metastáz. Patolog vyhodnotil procentuální zastoupení nádorových buněk a označil vhodné části k molekulárnímu testování. Bylo izolováno celkem 22 DNA. U všech vzorků DNA byla spektrofotometricky změřena koncentrace a čistota, následně byla ověřena amplifikovatelnost DNA metodou RQ-PCR, a to BRAF mutačním testem (Roche). Mutace v kodonu V600E byla zjištěna u 1 pacienta z 10. Aktuálně pracujeme na přípravě DNA knihovny, po jejímž dokončení bude následovat vlastní sekvenování. Výsledky budou publikovány v rámci BOD 2014.

Podpořeno MZ ČR – RVO (MOÚ, 00209805).

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014