Analýza nutričních plánů paliativní onkologické péče v ambulantní a domácí ošetřovatelské péči.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Nutriční podpora v onkologii

Číslo abstraktu: 071

Autoři: prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., DSc.; Mjr. doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.; RNDr. Mgr. Alena Tichá, Ph.D.; MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D.; MUDr. Jiří Bajnárek; Mgr. Michaela Šimková; prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.

Nutriční podpora u onkologických nemocných v období paliativní onkologické péče představuje významný problém, který je vyjádřen její dostupností, kvalitou a nakonec i cenou za poskytovanou zdravotní péči. Indikace k nutriční podpoře onkologických pacientů vycházejí z platných standardů ESPEN (European Society for Parenteral and Enteral Nutrition) pro enterální a parenterální výživu. Podle dosavadních doporučení ČOS (České onkologické společnosti) je cílem nutriční podpory onkologických nemocných je léčba malnutrice, profylaxe malnutrice u nemocných s vysokým rizikem podvýživy, zvýšení protinádorového efektu onkologické léčby, snížení nežádoucích účinků onkologické léčby a zlepšení kvality života (QoL). Nutriční intervence by měla být zaměřena individuálně a prováděna paralelě s protinádorovou léčbou. Nutriční podpora by měla být prováděna systematicky za monitorování nutričního stavu a s vedením nutriční dokumentace. Ambulantní paliativní onkologická léčba představuje významnou část poskytování zdravotní péče a nutriční podpora znamená významný problém, a to především v podobě malnutrice. Malnutrice v ambulantní péči často zůstává nediagnostikována a v mnoha případech zahájené intervence přichází pozdě. Výsledkem je, že onkologický pacient a jeho nutriční stav se již jenom málo vylepší a navíc se poskytovaná nutriční podpora významně prodraží. Dalším problémem je stále kontroverzní pohled na nutriční podporu u onkologických nemocných. Zde hraje významnou roli rozdělení onkologických nemocných podle nutričního rizika a jejich identifikaci podle klinicky významného stupně malnutrice. Regionální přehled nutričních ambulancí a význam vytvoření nutričního plánu pro onkologické pacienty dokladují stránky Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče (www.skvimp.cz) a nověji i stránky České onkologické společnosti (www.linkos.cz).

Cílem naší prezentace je prezentace předběžných výsledků z komplexní analýzy při poskytování nutriční péče onkologickým nemocným v ambulancích paliativní onkologické péče a domácí sesterské ošetřovatelské péče v regionu Královehradeckého kraje. V tomto směru je analýza zaměřená na hodnocení kvality poskytování zdravotní péče. Hodnocení dostupnosti poskytované zdravotní péče se zaměřením na ‘benefit cost’ v ambulancích paliativní onkologické péče a na spolupráci s praktickými lékaři (PL) a terénní sesterskou ošetřovatelskou péčí (TSOP) v regionu. Vytvoření jednotné koncepce nutriční intervence u onkologických pacientů v stádiu malnutrice. Cíle navrhovaného projektu vycházejí z průběžných výsledků práce ambulance paliativní onkologické péče ve FN Hradec Králové. Tyto výsledky byly zaměřeny na hodnocení kvality poskytování zdravotní péče, ‘benefit cost’.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011