Analýza teplotně závislých mutantů p53 v kvasinkových a lidských buňkách.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 229 (p246)

Autoři: MUDr. Jana Vaňková; Mgr. Diana Grochová; prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc.

Úvod
Nádorový supresor p53 je sekvenčně specifický transkripční faktor, který je aktivován ve stresovaných buňkách. Tím, že ovlivňuje expresi svých cílových genů se p53 podílí na regulaci takových buněčných procesů jako jsou buněčný cyklus, apoptóza, senescence a genomová stabilita. Gen p53 je často mutován v buňkách lidských nádorů. Nejčastější jsou bodové mutace, které ovlivňují strukturu centrální DNA vazebné domény proteinu p53. Dosud je popsáno více než 1300 různých bodových mutací p53 (http://www.iarc.fr/p53; Olivier et al. 2002). Tyto mutace se liší nejenom frekvencí, s níž se objevují u různých typů nádorů, ale také svými funkčními vlastnostmi. Většina mutací je zcela inaktivujících – způsobují tvorbu zcela nefunkčního proteinu p53. Jiné mutace umožňují vznik takových variant p53, které si některé své funkce ponechávají. Například tzv. diskriminující mutanti p53 mají schopnost indukovat transkripci alespoň některých svých cílových genů. Podmínečné mutace vedou ke vzniku proteinů p53, které jsou funkční jen za přesně vymezených podmínek, například jen v určité teplotě nebo při určitém pH. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007