ANALÝZA VYUŽITÍ RADIOTERAPIE U PACIENTŮ S HEMATOLOGICKÝMI MALIGNITAMI V PRŮBĚHU PĚTI LET PROVOZU MODERNIZOVANÉHO ONKOLOGICKÉHO CENTRA ORAK FN PLZEŇ

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie; Radioterapie

Téma: XXVII. Hematoonkologie

Číslo abstraktu: XXVII/378

Autoři: prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.; MUDr. Marie Votavová; MUDr. Karel Havránek; MUDr. Blanka Šindelářová; MUDr. Jiří Salvét; MUDr. Radovan Vojtíšek, Ph.D.; Bc. Krasimir Vasilev

Úvod:  

Hlavní léčebnou modalitu v oblasti hematologické onkologie představuje systémová léčba s využitím chemoterapie, imunoterapie, cílené léčby a transplantací krvetvorných buněk, i radioterapie má zde léčebný potenciál. V roce 2011 byl zahájen provoz v nových prostorách Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň s vybavením v podobě čtyř moderních lineárních urychlovačů, vč. možnosti stereotaxe, RTG a CT simulátoru a plánovacích systémů pro techniky IMRT a VMAT. U příležitosti pěti let byla provedena analýza využití radioterapie v léčbě hematologických malignit.

Metodika:

Analýza indikací k radioterapii (RT) v období 1/2011-1/2016 u dospělých a dětských pacientů s hematologickou malignitou ve FN Plzeň, demografické charakteristiky, klasifikace a lokalizace malignity, charakter indikace RT v kontextu s efektem předchozí systémové léčby, efekt RT, komplikace, další sledování a příčiny úmrtí.

Výsledky:

V 1/2011-1/2016 bylo realizováno 94 indikací k RT. S mediánem sledování 1,8 (4,9-0,1) roku zemřelo 32 % pacientů (progrese malignity 77 %, jiné důvody 23 %), žije 68 % a 54 % je v trvající CR v místě RT. Medián celkové dávky byl 40 (12-65) Gy s využitím techniky IMRT na oblasti hrudníku a techniky 3D-CRT především v jiných oblastech. Kromě dvou případů těžké mukozitidy dutiny ústní a jednoho přechodného útlumu krvetvorby nedošlo k významným komplikacím. Indikace z pohledu klasifikace malignity: non-Hodgkinské lymfomy (48 %), Hodgkinův lymfom (24 %), mnohočetný myelom a solitární plazmocytom (16 % a 2 %), akutní leukemie (10 %). Postavení RT z pohledu plánu, urgence a linie indikace: adjuvance při dosažení CR malignity po úvodní systémové léčbě (17 %, věk 41 (6-64) let), RT jako další modalita po dosažení pouze PR a SD po úvodní systémové léčbě (53 %, věk 61 (19-86) let), RT jako samostatná léčba indikovaná jako nejvhodnější postup s ohledem na lokalitu a rozsah tumoru, kontraindikace a únosnost k chemoterapii a nebo specifický léčebný protokol (30 %, věk 69 (26-91) let).

Závěr:

RT má nadále své plně odůvodněné místo v léčbě hematologických malignit ve FN Plzeň, kdy hlavním postavením v posledních pěti letech byla RT jako léčba 2. linie při nedostatečné odpovědi na systémovou léčbu, dále pak jako samostatná léčba u pa­cientů se signifikantním posunem (p = 0,024) do vyšších ročníků a s recidivou malignit, a dále pak jako profylaxe CNS u akutních leukemií. Hlavním typem malignity s indikací RT jsou lymfomy, méně pak myelom. Tolerance RT byla obecně velmi dobrá s minimem vážných komplikací a s velmi dobrou léčebnou odpovědí. Problémem zůstávají systémové recidivy.

Datum přednesení příspěvku: 27. 4. 2016