ANAPLASTICKÝ KARCINOM ŠTÍTNICE - KAZUISTIKA

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kasuistiky; Nádory hlavy a krku

Téma: XII. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: 122

Autoři: MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; MUDr. Lenka Ostřížková; MUDr. Radek Pejčoch; MUDr. Markéta Protivánková; M. Kániyjová

Východiska:

Anaplastický karcinom štítnice je vysoce agresivní, i když vzácné onemocnění, chemo- i radiorezistentní. Podávaná léčba byla kombinace chemo- i bioterapie systémově a lokálně radioterapie. Podaná léčba měla únosnou toxicitu a u pacienta jsme docílili 5měsíční přežití.

Popis případu:

Uvádíme kazuistiku 56letého pacienta s nálezem infiltrace na krku a v mediastinu, velmi rychle rostoucí, verifikovanou jako anaplastický tumor štítnice T4b N1b MO. Vzhledem k závažné symptomatologii po souhlase pacienta byla zahájena systémová léčba kombinací DDP/Epirubicin/Sorafenib, která byla podávána po dobu 3 měsíců. Při léčbě došlo k parciální regresi nálezu a byla provedena radioterapie. Po částečné stabilizaci onemocnění došlo k vzniku ischemické CMP s pravostrannou hemiparezou, zhoršení celkového stavu a léčba byla přerušena. Do 2 týdnů od přerušení došlo v k rychlé progresi stavu a pacient zemřel na progresi základního onemocnění 5 měsíců od zahájení léčby.

Závěr:

Kombinace Sorafenibu a chemoterapie byla u tohoto vzácného a rezistentního karcinomu částečně efektní a doba přežití delší, než jsou lite­rárně udávané 2 měsíce. Kromě toho byla léčbou umožněna radioterapie, která vstupně nemohla být použita, protože objem nádoru byl primárně příliš velký. Kom­plikace CMP může a nemusí být v souvislosti s léčbou a rozhodně k masivní progresi nádorové masy došlo až po vysazení systémové léčby. U uváděného pacienta s anaplastickým karcinomem štítnice se kombinace Cis Platiny, epirubicinu a sorafenibu osvědčila.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013