ANAPLASTICKÝ VELKOBUNĚČNÝ LYMFOM ALK POZITIVNÍ: MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKA A SLEDOVÁNÍ MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ NEMOCI

Konference: 2011 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Prezentace

Číslo abstraktu: 024

Autoři: RNDr. Markéta Kalinová, Ph.D.; Mgr. Helena Břízová; Mgr. Alena Augustiňáková; Bc. Irena Hilská; M. Nehalová; prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.

Úvod

Anaplastický velkobuněčný lymfom (ALCL) patří do skupiny lymfomů vznikajících nejčastěji transformací lymfoidních ele¬mentů T řady s expresí cytokinového receptoru CD30. Diagnostika se opírá o morfologická kritéria a o subklasifikaci ALCL na základní imunofenotypy podle exprese ALK (anaplastic lymphoma receptor tyrosine kinase) proteinu - ALCLCD30+ ALK pozitivní a o ALCL CD30+ ALK negativní.

V případě ALK pozitivních ALCL dochází k patologické aktivaci onkogenu ALK, která je způsobena chromozomální translokací, při které vznikají fúzní geny s různými translokačními partnery. Přibližně u 75% dětských ALCL pacientů nacházíme translokaci t(2;5) se vznikem fúzního genu NPM/ALK.

Cílem práce byla detekce fúzního genu NPM/ALK (RT-PCR) a dalších translokačních partnerů genu ALK. U pacientů bez prokázané fúze NPM/ALK se současnou imunohistochemickou ALK+ bylo provedeno hledání translokačního partnera genu ALK pomocí metody 5‘RACE (rapid amplification of 5‘complementacy cDNA ends). Výsledky jsme porovnávali s výsledky imunohistochemického průkazu exprese ALK proteinu a s výsledky fluorescenční in situ hybridizace na interfazických jádrech (I-FISH). U pacientů s NPM/ALK+ ALCL byla následně sledována minimální reziduální nemoc (MRN) pomocí kvantitativní detekce (RQ-RT-PCR) exprese fúzního genu NPM/ALK. Abychom mohli kvantitativně sledovat MRN i u ALK+, NPM/ALK- ALCL, zavedli jsme RQ-RT-PCR exprese mRNA translokované části genu ALK.

Metody a výsledky

Celkem jsme vyšetřili 39 pacientů (4-67let; medián 17 let) s imunohistochemicky ALK+ ALCL. U 37 pacientů bylo provedeno vyšetření zlomu chromozomu 2, oblasti 2p23, pomocí I-FISH a ve všech případech byl detekován zlom 2p23. Ve 29/39 případech jsme detekovali fúzní gen NPM/ALK (74%), ve 3 případech fúzní gen ATIC/ALK, ve dvou případech fúzní gen CLTC/ALK, 1x jsme detekovali fúzní gen TPM4/ALK, resp. fúzní gen TPM3/ALK, resp. fúzní gen ALO17/ALK. U 2 pacientů NPM/ALK- jsme neměli dostatek materiálu (RNA) pro následné vyšetření metodou 5‘RACE. Všichni vyšetření pacienti s ALK+ ALCL exprimovali vysoké hladiny mRNA translokované části genu ALK (medián 29173 kopií).

U 10 pacientů s NPM/ALK+ ALCL jsme sledovali MRN pomocí RQ-RT-PCR exprese fúzního genu NPM/ALK a porovnávali s RQ-RT-PCR mRNA translokované části genu ALK. Nalezli jsme korelaci mezi hladinami MRN sledovanými pomocí exprese fúzního genu NPM/ALK a translokované části genu ALK (Spearmanův korelační koeficient 0,8244) u NPM/ALK+ ALCL.

Závěr

Molekulární diagnostika umožňuje na našem pracovišti detekovat translokační partnery genu ALK u ALK+ ALCL. RQ-RT-PCR fúzního genu NPM/ALK a nově zavedená RQ-RT-PCR translokované části genu ALK umožňuje sledovat dynamiku a tím hladinu infiltrace kostní dřeně a periferní krve během léčby všech pacientů s ALK+ ALCL.

Podporováno projekty: MSM 0021620813 a MZ0 FNM 2005/6704.

e-mail: marketa.kalinova@lfmotol.cuni.cz

Datum přednesení příspěvku: 27. 1. 2011