ANTIPROLIFERATIVNÍ EFEKT SOMATOSTATINOVÝCH ANALOG V LÉČBĚ STŘEDNĚ A NÍZCE DIFERENCOVANÝCH NEUROENDOKRINNÍCH KARCINOMŮ - SOUBOR KAZUISTIK

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory; Ostatní

Téma: XX. Neuroendokrinní a endokrinní tumory

Číslo abstraktu: XX/244

Autoři: Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; MUDr. Lenka Lisnerová; MUDr. Martin Šafanda, PhD.

Východiska:

Účinnost léčby somatostatinovými analogy lze hodnotit na několika úrovních. Jedná se o symptomatickou odpověď (v případě karcinoid syndromu), dále o biochemickou odpověď (hodnocenou pomocí nádorových markerů - chromograninu A, event. pomocí hladin HIAA) a dále dle hodnocení objektivní léčebné odpovědi (dle WHO či RECIST kritérií). Cílem prezentace je pomocí souboru kazuistik poukázat na možné antiproliferativní účinky somatostatinových analog u nemocných se středně a nízce diferencovanými NEC.

Popis klinických případů:

Předmětem klinických kazuistik jsou nemocní s nízce a středně diferencovanými neuroendokrinními nádory plic a tenkého střeva v atypických situacích (nemožnost použití standardního léčebného postupu, či před transplantací jater), kde není indikována cílená léčba, či není možné tuto léčbu použít pro ovlivnění celkové reakce imunitního systému. U všech nemocných je dokumentována účinnost léčby somatostatinovými analogy ve všech výše zmíněných terapeutických úrovních.

Závěr:

Antiproliferativní účinek somatostatinových analog je popisován stále častěji bez ohledu na lokalizaci primárního neuroendokrinního tumoru a to v rámci konkrétních klinických studií i v rámci prvních metaanalýz. Cílem prezentace je seznámit posluchače s konkrétními výsledky těchto léčebných výsledků v rámci rutinní klinické praxe.

Studie byla financována z Národního programu udržitelnosti I (NPUI) č. LO1503 poskytovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016