APLIKACE AKTUÁLNÍCH DOPORUČENÝCH POSTUPŮ PRO ZPRACOVÁNÍ A VYŠETŘENÍ BIO PTICKÝCH VZORKŮ PRSU U TESTOVÁNÍ HER2 METODOU FLUORESCENČNÍ HYBRIDIZACE IN SITU A JEJICH VÝZNAM V PRAXI

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: V/ 195

Autoři: Mgr. Jana Žmolíková; Mgr. Sylva Pitronová; RNDr. Magdalena Uvírová, Ph.D.; Mgr. Barbora Kubová; Mgr. Jarmila Šimová; Mgr. Irena Urbanovská; MUDr. Dušan Žiak; Doc.MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D., M.I.A.C

Východiska:

Kritéria pro vyhodnocení amplifikace genu HER2 pomocí in situ hybridizace se dvěma sondami a následnou léčbu anti HER2 terapií jsou od roku 2013 doporučením American Society of Clinical Oncology/ College of American Pathologists nově upravena a jasně stanovena. Při poměru HER2/ CEP17 > 2,0 nebo při průměrném počtu kopií genu HER2 ≥ 6,0 signálů na buňku splňuje pacientka jednoznačně kritéria HER2 pozitivity a je vhodná pro indikaci cílené anti HER2 terapie. Existuje však skupina nádorů s poměrem HER2/ CEP17 < 2,0 a zároveň s průměrným počtem kopií genu HER2 v rozmezí 4,0– 6,0 signálů na buňku, která představuje nejednoznačnou kategorii. V těchto případech nelze jednoznačně odlišit pravou polyzomii chromozomu 17 od koamplifikace centromerické oblasti chromozomu 17 a genu HER2, který leží těsně pod centromerou (oblast 17q12). Podle nových doporučení je nutné provedení dalšího vyšetření, např. test s použitím jiné kontrolní sondy pro chromozom 17.

Materiál a metody:

V období leden 2014 až leden 2015 bylo v naší laboratoři vyšetřeno metodou fluorescenční hybridizace in situ (FISH) 582 vzorků z parafinových bloků s invazivním karcinomem prsu. Pro FISH byla použita sonda fi rmy Kreatech ON ERBB2, HER2/ neu (17q12/ SE17) a Cytocell Smith- Magenis Chromosome Region (SMCR) and Miller- Dieker (MDS) Probe Combination.

Výsledky:

414 (71,1 %) vzorků bylo negativních s poměrem HER2/ CEP17 < 2,0 a zároveň průměrným počtem kopií HER2 signálů na buňku < 4,0. U 147 (25,2 %) vzorků byl poměr HER2/ CEP17 ≥ 2,0. Tyto pacientky jednoznačně splnily kritéria HER2 pozitivity. Toto kritérium splnilo podle nových doporučení také 14 (2,4 %) vzorků s průměrným počtem kopií HER2 ≥ 6,0 signálů na buňku. U 7 (1,2 %) vzorků byl stanoven průměrný počet kopií genu HER2 v rozmezí 4,0– 6,0 a v souladu s doporučeními odborné společnosti bylo provedeno vyšetření FISH s jinou kontrolní sondou, v našem případě pro gen SMCR a MDS v oblasti 17p11.2 a 17p13.3. U šesti vzorků byla tímto vyšetřením potvrzena polyzomie chromozomu 17 a vzorky nesplňovaly kritéria pozitivity. U jednoho vzorku (0,2 %) byl stanoven poměr HER2/ SMCR 2,4 a byla tímto splněna kritéria HER2 pozitivity.

Závěr:

 Aplikace nových doporučení ASCO/ CAP rozšiřuje možnosti použití cílené anti HER2 terapie i pro pacientky, které by v předešlých letech z léčby nemohly profitovat (v našem souboru 2,6 % pacientek).

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015