Aplikácia Q-RT-PCR pri stanovení hladiny fúzneho génu AML1/ETO

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: 02. Nové technologie v diagnostice, programování a predikci odpovědi nádorů v terapii

Číslo abstraktu: 016

Autoři: MUDr. Peter Rohoň; Mgr. Šárka Rožmanová ; MUDr. Jaromír Hubáček, Ph.D.; Doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.; MUDr. Zuzana Rusiňáková

Akútna myeloidná leukémia (M2-FAB) má podiel na 20–25 % všetkých AML. Asi v 7–8 % prípadov de novo vzniknutých AML M2 (FAB) sa vyskytuje prestavba t(8;21), jej výsledkom je fúzia génov AML1/ETO (RUNX1/CBFA2T1). AML1 gén (tiež nazývaný CBFA2T1) sa nachádza na chromozóme 21q22, kóduje DNA viažucu podjednotku CBF Č (core binding factor) transkripčného komplexu. AML1 proteín je organizovaný do 3 úsekov: centrálna časť vykazujúca Runt homológiu s DNA viažucou doménou, sekvencia s vazbou k nukleárnej matrix, C-terminálna transaktivačná doména. ETO gén (tiež nazývaný RUNX1) sa nachádza na chromozóme 8q22, kóduje cicavčí homológ proteínu Nervy u Drosophily. RUNX1/CBFA2T1 proteín zvyšuje aktivitu histónovej deacetylázy avšak nie histónovej acetyltransferázy. Výsledkom týchto zmien je transkripčná represia. Prítomnosť fúzneho génu AML1/ETO znamená vysokú pravdepodobnosť responzibility na liečbu s obsahom Ara-C. Sledovanie množstva kópii AML1/ ETO fúzneho génu umožňuje kontrolovať odpoveď na liečbu a taktiež MRD. Je však zrejmé, že i pacienti, ktorí sú v klinickej remisii, majú často zostatkovú pozitivitu prestavby. Na našom pracovisku používame metódu real-time PCR určenú pre kvantitatívne monitorovanie fúzneho génu u AML-M2. Analýza je realizovaná na prístroji LightCycler s využitím hydrolyzačnej sondy pre transkript AML1/ETO a hladina transkriptov AML1/ ETO je vztiahnutá k expresii kontrolného génu ABL. Metódou Q-RT-PCR má pomocný diagnostický charakter a umožňuje pri dlhodobom sledovaní hladiny fúzneho génu AML1/ETO predpovedať relaps ochorenia. V práci sú referované prvé výsledky dosiahnuté u pacientov s AML-M2 metódou Q-RT-PCR.

Poďakovanie: Práca je podporovaná grantami MSM 619 895 9205.

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2005