APOFERITIN JAKO MODERNÍ NÁSTROJ PRO CÍLENOU TERAPII VYUŽÍVAJÍCÍ PLATINOVÝCH CYTOSTATIK

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXVII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 282

Autoři: doc.RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.; Mgr. Dana Fialová; Kateřina Tmejová; Ing. David Hynek, Ph.D.; Ing. Soňa Křížková, Ph.D.; prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.; prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.; doc.RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.; doc.Ing. René Kizek, Ph.D.

Východiska:

Biotechnologické aplikace založené na nanotechnologických přístupech představují mo­derní nástroje pro cílenou dopravu účinných látek v organizmu, jakými jsou i cytostatika. To vše s minimál­ním rizikem a možným poškozením cílových buněk a tkání.

Materiál a metody:

V prvním kroku jsme se zabývali syntézou komplexu pro­teinu apoferitinu s protinádorovými léčivy. Jako léčiva byla použita cisplatina 25 mg/ml, karboplatina 500 ug/ml a oxaliplatina 250 mg/ml. Dalším krokem byla dialýza a centrifugace, kdy došlo k odstranění ne­navázaného léčiva. Následovalo otevření struktury proteinu změnou pH, z pH = 7 na pH = 5 a uvolnění daného léčiva ze struktury proteinu. Uvolněná platina byla detekována elektrochemicky.

 

Obr. 1. Schéma zapouzdření léčiva do struktury apoferitinu. Pro otevření struktury proteinu bylo sníženo pH na pH = 3, po přidání platinového cytostatika byla struktura uzavřena přídavkem NaOH, zvýšením pH na pH = 7. Uza­vření cis platiny v apoferitinové nanokleci. Dráha 1 - apoferitin 2 mg/ml, 2 - cis platina 2 mg/ml, 3 - apo-cis platina 2 mg/ml. Podmínky elektroforézy: 6% non-denaturing native PAGE (60 mM glycine, 7 mM acetic acid pH 4) loading buffer (50% glycerol), 10 mA, 90 min. Cis platina byla vizualizován pomocí UV-záření, porteiny byly vizualizovány po­mocí Coomassie-blue.

Výsledky:

Z ex­perimentálních dat bylo vyhodno­ceno množství platinových cyto­statik, které se podařilo uzavřít do struktury apoferitinu. V 1 mg apoferitinu to bylo 0,29 µg/ml cisplatiny, 0,24 µg/ml oxaliplatiny a 1,96 µg/ml carboplatiny. Přítomnost apoferitinu byla ověřena pomocí gelové elektroforézy. Proteiny byly následně na stejném gelu vizualizovány pomocí Coomassie-blue.

Závěr:

Získaná data a závislosti nám potvrzují, že protein apoferitin může být účinně použit při kon­strukci transportního komplexu v kombinaci s platinovými cytostatiky. Tento komplex by měl zjednodušit transport platinových cytostatik v organizmu a zlepšit jejich účinnost a minimalizovat jejich vedlejší účinky.

Práce byla finančně podpořena projektem CYTORES GAČR P301/10/0356 a CEITEC CZ.1.05/1.1.00/02.0068.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013