ASSAY PRO DETEKCI INTEGROVANÉ A EPIZOMÁLNÍ FORMY HPV 16, 18, 31 A 56

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Postery

Číslo abstraktu: XXII/ 262

Autoři: Mgr. Hana Ondryášová; MUDr. Vladimíra Koudeláková (Palková); Ing. Rastislav Slavkovský, Ph.D.; Bc. Veronika Věnsková; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Východiska:

 Karcinom děložního čípku je třetí nejčastější malignitou, na jejíž včasný záchyt je v ČR od roku 2008 zaměřen screening, detekující prekancerózní stavy způsobené agresivními subtypy lidského papilomaviru (převážně HPV 16 a 18). Problémem screeningu je jeho nízká návštěvnost (v ČR okolo 55 %) a vysoká míra falešné negativity (až 20 %) standardně využívaného cytologického vyšetření. Komerčně dostupná HPV DNA diagnostika nejčastějších subtypů však také nemá stoprocentní citlivost. Jednou z příčin je nízká virální nálož, pod detekčním limitem metod. Druhou příčinou může být fragmentace genu, na jehož detekci je kit založen, ke které dochází při integraci viru do genomu člověka. Pro správnou diagnostiku cervikálního karcinomu je tedy nezbytné zachytit i část nádorů, u nichž klasické diagnostické kity selhávají.

Materiál a metody:

Cervikální stěry byly testovány systémem Cobas 4800 (Roche) na přítomnost HPV 16/ 18 a dalších hrHPV genotypů (12 hrHPV). Všechny vzorky byly také analyzovány PapilloCheck HPV Screening system (Greiner Bio-one), který detekuje 18 hrHPV a 6 lrHPV genotypů. Vzorky pozitivní na HPV 16, 18, 31 a 56 byly pomocí multiplex real-time PCR assay analyzovány na přítomnost epizomální, integrované nebo směsné formy HPV infekce. Jako vnitřní kontrola byl použit gen pro GAPDH.

Výsledky:

Podařilo se nám vyvinout a zoptimalizovat assay založený na multiplex real-time PCR detekující E2 a E6 geny HPV 16, 18, 31 a 56. Pro HPV E2 i E6 geny všech analyzovaných genotypů jsou detekčním limitem čtyři kopie genu na reakci. Touto metodou jsme dosud analyzovali 132 HPV pozitivních pacientských vzorků (122 cervikálních stěrů a 10 vaginálních stěrů). Integrovaná nebo směsná forma HPV, spojená se zvýšeným rizikem vzniku karcinomu děložního čípku, byla nejčastěji detekována u HPV 16 pozitivních vzorků (37 %), následně u HPV 18 (30 %) a HPV 56 (25 %).

Závěr:

 Pro ověření schopnosti metody rozlišit pacientky s reálným rizikem vzniku cervikálního karcinomu je nezbytné vyšetřit větší soubor HPV pozitivních pacientek se známými cytologickými/ histologickými výsledky.

Tato práce vznikla za podpory grantů CZ.1.05/ 3.1.00/ 14.0307, CZ.1.05/ 2.1.00/ 01.0030, IGA UP LF 2014_019.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015