Audity na pracovišti, cesta ke zvýšení kvality a bezpečí.

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: NLZP - blok III

Číslo abstraktu: 058

Autoři: Mgr. Dagmar Švecová

Klíčová slova

Audit, bezpečná ošetřovatelská péče, kvalita, indikátory kvality akreditaceSouhrn

Audit představuje generický pojem, znamenající podle naučného slovníku vyhodnocení nebo průzkum. Probíhá podle předem stanovených pravidel na základě plánu auditů. Zároveň je to jeden z klíčových manažerských nástrojů důvěřuj, ale prověřuj. Audit není policejní nebo disciplinární akce, ale partnerský přístup vrstevníků nebo organizace ke kontinuálnímu zvyšování kvality. Jedná se o systematický, nezávislý dokumentovaný proces pro získání důkazů o provádění správných činností správným způsobem, zaručující nezávislost a objektivitu auditorů. Týká se všech zaměstnanců zdravotnického zařízení. Musí být stanovena pravidla, která zabrání střetu zájmů, zajištěna nestrannost, ošetřeny případné antipatie a úmysly prokázat neshodu za každou cenu. Termín a předmět auditu je vždy oznámen. Cílem auditu je zajištění nezávislé zpětné vazby, prověření funkčnosti systému a analýza rizik. Podstatou auditu musí být naslouchání, empatie a společné hledání cest k optimální shodě. Audit provádějí zpravidla dva auditoři, zkušenější je vždy vedoucím auditorem. Jedná se o osoby s odbornou způsobilostí k provádění auditu, které mají dostatečné vzdělání, školení a výcvik v problematice auditů. Rozlišujeme dva typy auditů: interní a externí. Interní provádějí zaměstnanci organizace. Výsledky auditu využívá pouze auditovaná organizace. Externí provádějí vždy externí akreditované firmy. Tyto výsledky auditu využívají i jiné organizace. Velký důraz je kladen na osobní vlastnosti auditora, který by měl být empatický, spravedlivý, upřímný, čestný, rozvážný, přístupný názorům, ochotný zvažovat alternativní myšlenky, diplomatický, taktní, všímavý, všestranný, houževnatý, rozhodný, samostatný a komunikativní.


Počátkem roku 2006 jsme se začali intenzivně připravovat na akreditaci dle 50 akreditačních standardů SAK. Stanovili jsme hlavní cíle pro zlepšování kvality zdravotní péče.

  • orientace na pacienta

  • orientace na efektivní vynakládání prostředků na zdravotní péči

  • orientace na spolupráci v oblasti zdravotnictví a školství

  • orientace na zaměstnance

Následně bylo zřízeno oddělení kvality a na jednotlivých klinikách byli jmenováni pracovníci, kteří budou odpovědni za přípravu kliniky k akreditaci. Naším cílem je poskytovat bezpečnou a kvalitní ošetřovatelskou péči, zvyšovat kvalitu ošetřovatelské péče a provádět činnosti ke zvyšování kvality.


Bezpečná péče je péče rozvíjená jednotlivcem nebo organizací za účelem ochrany pacienta od újmy následkem lékařské nebo ošetřovatelské péče nebo péče poskytnuté kterýmkoliv členem multidisciplinárního týmu. Jištění bezpečnosti jak pacientů, tak zaměstnanců je ústředním programem akreditačních programů. Velice bezpečné jsou atomové elektrárny, evropské železnice, pravidelné letecké linky. Průměrně nebezpečné jsou lety zájezdové, chemická výroba, jízda autem. Nebezpečné jsou bungee skoky, horolezectví, zdravotnická péče.


Audity ve FN HK jsou nedílnou součástí měření kvality poskytované péče. Netýkají se pouze ošetřovatelské nebo lékařské péče, ale celého zdravotnického zařízení. Plán auditů sestavuje pracovník oddělení kvality. Neplánované audity provádíme na podkladě stížnosti nebo při mimořádné události. Plánované audity provádějí vyškolení auditoři dle plánu auditů.


V listopadu loňského roku jsme obdrželi na podkladě doporučení spojené akreditační komise statut akreditované nemocnice.


Akreditace je formální proces, jehož cílem je poskytování bezpečné zdravotní péče na nejvyšší možné úrovni kvality = uznání úrovně určitého výkonu. Vychází ze standardů a procesů poskytovaní zdravotní péče vypracovaných odborníky ve zdravotnictví. Využívá kvalifikovaných a nezávislých auditorů. Jedná se o dobrovolný proces SAK ČR, který hodnotí nemocnice dle definovaných standardů. Standardy kvality, diagnostických postupů, péče o pacienty, kontinuity zdravotní péče, dodržování práv pacientů, podmínek poskytované péče, managementu, péče o zaměstnance, pro sběr a zpracování informací a standardy protiepidemických opatření.


V letošním roce jsme začali provádět audity metodou stopař. Jedná se o specifický typ auditu ve zdravotnictví. Prověřování probíhá podle chorobopisu pacienta - od přijetí do nemocnice až po oddělení, kde je v současné době hospitalizován. Na pracovištích podílejících se na poskytování zdravotní péče pacientovi je prověřováno vše od bezpečnosti prostor, skladování léků, atd. až po řádné vedení zdravotnické dokumentace. Tento typ auditu se zaměřuje na zmapování kontinuity poskytované péče – časová návaznost. Mezi oblasti poskytované péče v rámci sufitního šetření stopař patří kontinuita zdravotní péče, nakládání s léky, hygienické režimy, ošetřovatelský proces, práva pacienta, informované souhlasy, verifikační protokoly, stravování pacientů, KPR a další. V oblasti zdravotnické dokumentace jsou to oblasti kvalita a rozsah příjmu, edukace, ošetřovatelský proces, anestezie a chirurgická péče, používání omezujících prostředků, kvalita překladu a propuštění, bolest, nutrice. Zahájení auditu je podmíněno jmenováním vedoucího týmu auditorů, stanovením cílů, předmětu a kritérií auditu. Závěr auditu vymezí rozsah shody s kritérií auditu, v případě neshody dokumentovat a protokolovat a doporučit nápravná opatření vedoucí ke shodě. Výsledky auditů vyhodnocují pracovníci oddělení kvality a jsou součástí hodnocení klinik.Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2010