Automatické konturování cílového objemu při radioterapii tumorů hlavy a krku.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Radioterapie

Téma: XVI. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: 140

Autoři: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.; Mgr. Kamil Kudelka; MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.; doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc.; J. Nechvíl

Úvod
Výsledky radioterapie jsou závislé nejen na technických možnostech aplikace léčby zářením, ale i na schopnosti diagnostických metod správně určit rozsah nádorového postižení. Nové možnosti zlepšit diagnostiku a získat tak dokonalejší podklady pro plánování léčby zářením díky PET vedly k zavedení fůze PET/CT pomocí hybridního skeneru do plánování radioterapie. Odhaduje se, že 30-40% ozařovacích plánů je změněno v důsledku zavedení PET vyšetření do plánovacího procesu. Moderní výpočetní technika dovoluje využití nových nástrojů pro konturování orgánů a v poslední době i nádorového postižení. Automatické konturování odstraňuje rizika subjektivních chyb radioterapeuta při zakreslení GTV. V práci prezentujeme postup automatického konturování GTV u vybraných pacientů.


Metodika
K získání hybridního zobrazení byl použit PET/CT scanner Siemens Biograph duo LSO umístěný v PET centru Nemocnice Na Homolce Praha. Pro plánování radioterapie s použitím fůze PET/CT užíváme TPS Eclipse s modulem pro inverzní plánování Helios, CT simulátor GE HiSpeed NX/I Plus.

K automatickému konturování GTV jsme použili softwarový produkt MIMVista. Tento nástroj je založen na principu edge. Při aplikaci je operátorem zvolen bod uvnitř objektu zájmu (tumor - GTV) a šest bodů při jeho okrajích. Další přídatné body jsou automaticky určeny softwarem a zhodnoceny konturujícím. Software následně automaticky definuje objem postižené oblasti ve 3D zobrazení.


Výsledky
V rámci prezentace je porovnán způsob manuálního a automatického konturování GTV založeného na metodě PET Edge u vybraných nemocných s tumory hlavy a krku.


Diskuse a závěr
Pomocí radioterapie s modulovanou intenzitou dávky (IMRT) lze volit cíleně nehomogenní rozložení dávky v cílovém objemu (dose painting) v závislosti na rozsahu tumoru a riziku subklinického nádorového postižení, s cílem zvýšit dávku v oblasti s prokazatelným nádorovým postižením. Na našem pracovišti jsme se zaměřili především na využití této metody v při plánování radioterapie u tumorů hlavy a krku. Selektivní aplikace vysoké dávky záření v oblastech s nádorovým postižením při současném šetření okolních zdravých tkání může zvýšit šanci na dosažení kurativního efektu při relativně nízké toxicitě. Automatické konturování GTV na základě PET/CT zobrazení významně zpřesňuje i urychluje proces plánování radioterapie technikou IMRT v oblasti hlavy a krku.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008