AVASTIN PO AVASTINU – STUDIE TML V PRAXI, ZKUŠENOSTI Z FN BRNO

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: IX. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: 222

Autoři: MUDr. Lenka Ostřížková; MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; MUDr. Otakar Bednařík, CSc.; MUDr. Markéta Protivánková; MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.

Studie TML (ML18147) jako první prospektivně hodnotila účinnost a bezpečnost léčby bevacizumabem podaným přes první progresi u pacientů s mCRC. Jednalo se o studii fáze III, probíhající mezinárodně, s celkovým počtem pacientů 820. Pacienti, kteří v první linii léčby mCRC dostávali bevacizumab v kombinaci s chemoterapií, byli po první progresi léčeni bevacizumabem v kombinaci s chemoterapií (konkrétní výběr chemoterapeutického režimu závisel na režimu použitém v linii první) i v linii druhé. V kontrolním rameni byla pacientům podávána samotná chemoterapie. Primárním cílem tohoto klinického hodnocení byl medián celkového přežití pro druholiniovou léčbu, kombinaci bevacizumab a chemoterapie. Primárního cíle bylo dosaženo – medián OS ve skupině s bevacizumabem byl 11,1 měsíce vs skupina se samotnou chemoterapií, kde byl medián OS 9,8 měsíce (hazard ratio 0,81, 95% CI 0,69–0,94; p = 0,0062). Studie TML potvrdila dlouhodobý přínos inhibice VEGF. Bevacizumab jako jediný cílený lék může v současné době nabídnout klinický benefit pacientům léčeným touto molekulou i přes první progresi mCRC. Studie byla prezentována na ASCO 2012. I přes dokázaný klinický benefit počet 1 nemocných léčených bevacizumabem i po první progresi není velký. Studie TML (ML18147) jako první prospektivně hodnotila účinnost a bezpečnost léčby bevacizumabem podaným přes první progresi u pacientů s mCRC. Jednalo se o studii fáze III, probíhající mezinárodně, s celkovým počtem pacientů 820. Pacienti, kteří v první linii léčby mCRC dostávali bevacizumab v kombinaci s chemoterapií, byli po první progresi léčení bevacizumabem v kombinaci s chemoterapií (konkrétní výběr chemoterapeutického režimu závisel na režimu použitém v linii první) i v linii druhé. V kontrolním rameni byla pacientům podávána samotná chemoterapie. Primárním cílem tohoto klinického hodnocení byl medián celkového přežití pro druholiniovou léčbu, kombinaci bevacizumab a chemoterapie. Primárního cíle bylo dosaženo – medián OS ve skupině s bevacizumabem byl 11,1 měsíce vs skupina se samotnou chemoterapií, kde byl medián OS 9,8 měsíce (hazard ratio 0,81, 95% CI 0,69–0,94; p = 0,0062). Studie TML potvrdila dlouhodobý přínos inhibice VEGF. Bevacizumab jako jediný cílený lék může v současné době nabídnout klinický benefit pacientům léčeným touto molekulou i přes první progresi mCRC. Zkušenosti z denní praxe budou prezentovány v ústním sdělení.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014