AVASTIN V 1. LINII LÉČBY METASTATICKÉHO KARCINOMU PRSU – NAŠE ZKUŠENOSTI

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: VI. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 211

Autoři: MUDr. Vlastimila Čmejlová

Východiska:

Metastatický karcinom prsu je nevyléčitelné onemocnění a cílem léčby je prodloužení života pacientky při zachování či zlepšení jeho kvality. Bevacizumab je monoklonální protilátka proti vaskulárnímu endotelovému faktoru (VEGF), která působí významnou inhibici angiogeneze. V kombinaci s paklitaxelem významně prodlužuje PFS – 11,8 měsíce oproti 5,9 měsíce u paklitaxelu samotného. Nejvýznamnějšími nežádoucími účinky bezvacizumabu jsou arteriální a žilní tromboembolizmus, proteinurie, gastrointestinální krvácení, píštěle a perforace. Cílem práce je prezentace souboru pacientek léčených na našem pracovišti v posledních 17 měsících kombinací bevacizumab + paklitaxel v první linii MBC. Hodnocena byla účinnost terapie, profilvedlejších účinků a kvalita života.

Soubor pacientů a metody:

14 pacientek s metastatickým „triple-negativním“ invazivním duktálním karcinomem prsu ve věku 34–68 let, medián věku 49,5 roku, které zrelabovaly lokálně do vzdálených orgánů. 7 pacientek absolvovalo rebiopsii k potvrzení histologie. Všechny pacientky byly v dobrém stavu ECOG 0-1. Lokalizace metastáz: játra 6krát, skelet 4krát, lymfatické uzliny 4krát, plíce 4krát, lokální inop. recidiva 1krát, kontralaterální prs 1krát, CNS 1krát, sítnice 1krát, peritoneální dutina 1krát, ovaria 1krát.

Metodika:

Paclitaxel + bevacizumab ve 4týdenním režimu – pacitaxel 90 mg/ m2 D 1,8,15 a bevacizumab 10 mg/ kg D 1 a 15 s premedikací setrony, kortikoidy a antihistaminiky.

Výsledky:

K 31. lednu 2014 pacientky absolvovaly celkem 108 cyklů chemoterapie, medián je 5 cyklů (3–23). Redukce dávkování o 25 % bylo provedeno pouze u dvou pacientek pro neutropenii G3 po prvních dvou cyklech léčby. Medián doby trvání léčby do progrese onemocnění byl 4 měsíce (3–20). Hematotoxicita G3 byla zaznamenána ve dvou případech, další anémie, proteinurie a neuropatie byly G2. Nejzávažnějším nežádoucím účinkem bylo krvácení ze zažívacího traktu u 2 pacientek, 1krát bylo důvodem k ukončení terapie, 1krát byla léčba přerušena, ale dále bylo pokračováno (jednalo se o hemorrhagickou gastritis při úporném zvracení ). V současnosti 7 nemocných léčbu ukončilo pro progresi onemocnění a z toho 4 již zemřely, 7 nemocných v léčbě pokračuje bez redukce v dávkování. Tolerance terapie byla všemi pacientkami dosud hodnocena kladně, kvalita života byla zachována.

Závěr:

Kombinace paclitaxel s bevacizumabem v první linii metastatického HER2 negativního karcinomu prsu je účinná, bezpečná a velmi dobře tolerovaná pacientkami s metastatickým „triple-negativním“ karcinomem prsu.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014