AVASTIN V LÉČBĚ METASTATICKÉHO ČI REKURENTNÍHO KARCINOMU PRSU V KOC PLZEŇ

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: XV. Nádory prsu

Číslo abstraktu: XV/222

Autoři: MUDr. Hana Korunková; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; MUDr. Taťána Fischerová

Pod pojmem karcinom prsu se skrývá velmi heterogenní skupina nádorových onemocnění s různými biologickými charakteristikami. Mezi nejdůležitější z těchto charakteristik patří: histologický typ nádoru (duktální, lobulární, atd.), přítomnost receptorů pro estrogenní a gestagenní hormony, přítomnost re- ceptorů HER a proliferační aktivita nádorových buněk. Z prognostického hlediska má krom uvedených biologických rysů význam stadium onemocnění a cel­kový stav nemocné. Od 1. srpna 2014 je stanovena úhrada bevacizumabu v indikaci metastatického karcinomu prsu v ČR. Nepodkročitelnou podmínkou pro podání bevacizumabu v indikaci mBC je HER negativita. Dle publikovaných dat mají největší profit z této léčby nemocné triple negativní. Uvedená kombi­nace bio-chemoterapie je však vhodná i pro ženy s karcinomem vykazujícím hormonální závislost.

Soubor nemocných:

Celkem 23 nemocných - nejmlad­ším nemocným je jediný muž souboru, narodil se v roce 1990 (26 let); nejstarší nemocná je narozena v roce 1944 (72 let). Průměrný věk nemocných v našem souboru je 55,5 roku. Rozdělení souboru z hlediska přítomnosti hormonálních receptorů: SR+ vs. triple negativita: A) SR+: 19 nemocných (4 CR, 9 PR, 1 úmrtí pro progresi, 5 nehodnotitelných pro krátkou dobu léčby); B) triple negativní nádor: 4 nemocné (1 CR, 2 PD, 1 úmrtí pro progresi). Rozdělení souboru z hle­diska záchytu onemocnění: prvozáchyt ve IV. stadiu vs. relaps: A) prvozáchyt metastatického onemocnění ve 4 případech. Všechny nemocné měly nádor vy­kazující hormonální závislost (1 úmrtí pro progresi onemocnění, 3 PR); B) relaps onemocnění v 19 případech. Z toho bylo 15 nemocných s nádorem vykazují­cím hormonální závislost a 4 triple negativních (5 CR, 6 PR, 1 úmrtí pro progresi onemocnění, 2 PD, 5 nemocných nelze hodnotit pro krátký čas léčení). Celkové shrnutí léčebné odpovědi: počet celkových odpovědí bylo 14. CR byla dosažena v 5 případech (4 nemocné s hormonální závislostí, 1 triple negativní), z toho 1 nemocná léčbu ukončila před schválením možnosti pokračovat v Avastinu v monoterapii, 2 nemocné léčbu ukončily na vlastní přání. PR bylo dosaženo v 9 případech, všechny nemocné a jeden nemocný pokračují v monoterapii Avastinem. Progrese onemocnění ve 4 případech - z toho 2 ženy zemřely (1 tri­ple negativní, 1 s nádorem hormonálně závislým), 2 pokračují další liní léčby (obě triple negativní). Zatím nelze zhodnotit léčebnou odpověď v 5 případech pro krátkou dobu léčení (všechny nemocné s nádorem hormonálně závislým).

Závěr:

Vzhledem ke krátké době sledování a malému počtu nemocných zatím nelze soubor vyhodnocovat statisticky. S jistotou lze však již nyní konstatovat, že vstup Avastinu do léčby metastatického karcinomu prsu přináší nemocným další naději na prodloužení života v jeho dobré kvalitě a prakticky minimem komplikací.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016