Bariéry rozvoja paliatívnej starostlivosti.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 285p

Autoři: PhDr. Zuzana Schmidtová; PhDr. Anna Litvínová, Ph.D.

V ostatných desiatkach rokov sa okrem ‘akčnej medicíny’, ktorej hlavnou úlohou je vyliečiť pacienta, významne rozvíja paliatívna medicína, paliatívna starostlivosť, ktorá má za cieľ zmierniť utrpenie pacienta spôsobené práve už neliečiteľnou chorobou až do úplného konca života. Kolísku paliatívnej starostlivosti môžeme nájsť vo Veľkej Británii.

Paliatívna starostlivosť musí byť multidisciplinárna, komplexná a to nielen na poli zdravotníckych zariadení. Komplexnosť v skvalitňovaní poskytovania paliatívnej starostlivosti musí byť zrejmá aj v iných súčastiach, ktoré môžu ovplyvniť všeobecný postoj k paliatívnej starostlivosti. Tými súčasťami sú legislatíva, politika, verejnosť a verejná mienka, vzdelávanie a pod.

V rokoch 2005 a 2006 Európska asociácia pre paliatívnu starostlivosť (EAPC) realizovala kvalitatívnu štúdiu, ktorej cieľom bolo identifikovať bariéry brániace rozvoju paliatívnej starostlivosti v európskych krajinách. Do výskumu sa zapojilo 44 (85%) z 52 krajín, vrátane Slovenska a Česka. Na základe zozbieraných dát EACP určila štyri bariéry, ktoré sa významne podieºajú na nedostatočnom rozvoji poskytovania paliatívnej starostlivosti v Európe, čiže aj u nás.


Identifikované bariéry sú:

  1. nedostatok finančných a materiálnych zdrojov,
  2. problémy s dostupnosťou opiátov,
  3. nedostatočné povedomie verejnosti a nedostatok uznania paliatívnej starostlivosti ako špecializačného odboru vládami,
  4. nedostatočné vzdelávanie a odborná príprava v paliatívnej starostlivosti (Lynch et al., 2009).

Sestry zohrávajú kľúčovú pozíciu v starostlivosti o pacientov vyžadujúcich paliatívnu starostlivosť. Svojím postojom môžu zmierniť následky spôsobené spomínanými bariérami, a to predovšetkým zvyšovaním povedomia verejnosti o paliatívnej starostlivosti a záujmom o ďalšie vzdelávanie v paliatívnej starostlivosti na odbornej i laickej úrovni.
Literatúra:

  1. LYNCH, T. et al. 2009. Barriers to the Development of Palliative Care in the Countries of Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States In Journal of Pain and Symptom Management. 2009, Vol. 37, No. 3.
  2. O’CONNOR, M., ARANDA, S. 2005. Paliativní péče pro sestry všech oborů. Praha: Grada, 2005. 324 s. ISBN 80-247-1295-4.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011