Bevacizumab a pooperační komplikace po resekci jater u pacientů s kolorektálním karcinomem – vlastní zkušenosti.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Onkochirurgie

Číslo abstraktu: 095

Autoři: MUDr. Lenka Vášová Vášová, Ph.D.; MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Kristýna Divišová; MUDr. Simona Rotnáglová; MUDr. Sabina Svobodová; MUDr. Katarína Široká

V několika velkých studiích hodnotících léčbu metastatického kolorektálního karcinomu bylo po přidání bevacizumabu k chemoterapii prokázáno jak prodloužení celkového přežití, tak prodloužení přežití bez progrese. Aplikace perioperační chemoterapie s bevacizumabem zvýšilo počet jaterních resekcí. Žádná z publikovaných studií neprokázala vyšší počet jaterních selhání v důsledku hepatektomie při podávání bevacizumabu v neoadjuvantním podání. Komplikace v hojení ran a chirurgické morbidity v důsledku resekce jater se v retrospektivních studiích pohybovali ve velkém rozmezí, a to 6,2% až 49%.

V našem souboru hodnotíme 15 pacientů u kterých byla provedená resekce jater pro metastatický kolorektální karcinom. Našim cílem je porovnání počtu komplikací v hojení a chirurgické morbidity s literárními daty. Předoperačně bylo v průměru podáno 6 cyklů chemoterapie režimem FOLFOX nebo Xelox v kombinaci s bevacizumabem, průměrná dávka bevacizumabu byla 485mg, průměrná doba od poslední aplikace bevacizumabu k datu provedení jaterní resekce 40 dní. Dvojnásobné zvýšení jaterních testů ve srovnání s předoperačním obdobím jsme po resekci zaznamenali u 3 nemocných, pooperační hypertense nebyla zaznamenaná u žádného pacienta, všechny rány se hojili per primam, nezaznamenali jsme žádnou gastrointestinální perforaci.

Při dodržení vhodného intervalu mezi poslední dávkou bevacizumabu a resekčním výkonem na játrech, který je doporučován v intervalu 5-6 týdnů od poslední aplikace, i když některé studie naznačují, že riziko komplikací by při prodloužení intervalu na 8 týdnů mohlo být nižší, je dle našich vlastních zkušeností chirurgický výkon pro pacienta maximálně bezpečný.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011