Bevacizumab, irinotekan a kapecitabin – léčebná odpověď, čas do progrese a jednoleté přežití u pacientů s nepředléčeným metastatickým kolorektálním karcinomem, retrospektivní analýza.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XVI. Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 151

Autoři: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.; MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; MUDr. Stanislav Špelda; MUDr. Miloš Holánek, Ph.D.; Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Bevacizumab (Avastin™) představuje monoklonální protilátku zacílenou na vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF).
Na základě výsledků randomizovaných klinických studií (studie AVF2192 a studie AVF2107g) je první zaregistrovanou antiangiogenní látkou pro pacienty s metastazujícím kolorektálním karcinomem (MCRC). Tyto studie prokázaly, že přidání bevacizumabu k chemoterapii vedlo k signifikantnímu prodloužení mediánu přežití, zlepšení doby přežití bez progrese onemocnění, zvýšení četnosti léčebných odpovědí a prodloužení trvání odpovědi při dobré toleranci. …

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007