Bevacizumab u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XX. Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 184

Autoři: MUDr. Jana Čejková; prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; MUDr. Martin Foldyna; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Úvod

Bevacizumab je humanizovaná monoklonální protilátka proti růstovému faktoru vaskulárního endotelu (VEGF). Je inhibitorem angiogeneze a je součástí doporučené kombinace první linie u metastatického karcinomu tlustého střeva nebo konečníku. Podává se v režimech s 5FU, kapecitabinem, irinotekanem či oxaliplatinou, kde potencuje účinek chemoterapeutik a prodlužuje přežívání přibližně o 25%. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří hypertenze, proteinurie, zvýšené riziko krvácení, arteriální i žilní trombosy, ojediněle perforace střeva.

Pacienti a metody

V souboru 40 pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem, kteří byli léčeni na našem oddělení bevacizumabem v kombinaci s chemoterapií od roku 2005 do současnosti, jsme sledovali parametry přežití (dobu do progrese a celkové přežití). Hodnotili jsme závislost doby do progrese na věku, rozsahu metastatického postižení, stupně diferenciace nádoru, přítomnosti mutace genu k-RAS a přítomnosti hypertenze.

Výsledky

V hodnoceném souboru bylo 12 žen (30%) a 28 mužů (70%), medián věku při zahájení léčby bevacizumabem by 62 let (rozsah 31-77 let). Tři pacienti (8%) měli kolorektální karcinom Gl, 22 pacientů (55%) G2 a 15 pacientů (38%) G3. Nejčastější lokalizací metastázy byla játra (u 31 pacientů 78%). 21 (53%) pacientů mělo dvě nebo více metastatických lokalizací. U 28 pacientů (70%) již byla léčba bevacizumabem ukončena, z toho u 24 pacientů (60%) pro progresi, v jednom případě na přání pacienta, u 2 pacientů pro kardiovaskulární obtíže (lx hypertenze, lx angina pectoris) a 1 pacient zemřel během léčby bevacizumabem bez prokázané progrese (náhlá smrt). 12 pacientů (30%) z původního souboru užívá bevacizumab nadále. Medián doby do progrese od začátku léčby bevacizumabem je 10,2 měsíců. Podskupina pacientů s tumorem Gl nebo G2 měla signifikantně delší čas do progrese ve srovnání s pacienty s tumorem G3 (P=0,04). Hraničně významný byl rozdíl mezi dobou do progrese u pacientů s věkem nad 59 let a pod 59 let ve prospěch starších pacientů (P=0,08). Přítomnost mutace k-RAS, hypertenze ani počet orgánů/tkání s metastázami neměly na dobu do progrese statisticky významný vliv.

Mediánu celkového přežití zatím nebylo dosaženo, k datu analýzy přežívá 31 pacientů (78%). Medián sledování přežívajících pacientů je 14 měsíců.

Závěr

Výsledky léčby metastatického kolorektálního karcinomu kombinovanými režimy s bevacizumabem odpovídají výsledkům publikovaných randomizovaných studií. Terapie byla celkem dobře tolerovaná, dominantní nežádoucí účinky byly kardiovaskulární.


Adresa pro korespondenci:

MUDr. Jana Kaňáková

Onkologické oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800, 140 59 Praha 4

tel: 261 082 637

fax: 261 082 522

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009