BEVACIZUMAB V LÉČBĚ KARCINOMU OVARIA

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: XXIV. Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: XXIV/207

Autoři: MUDr. Igor Richter, Ph.D.; Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.; MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Bevacizumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální IgG1 protilátka proti vaskulárnímu endoteliálnímu růstovému faktoru A. Je indikovaná v terapii širokého spektra zhoubných onemocnění jako jsou tumory tlustého střeva a konečníku, nemalobuněčný karcinom plic, renální karcinom či glioblastom mozku. Zhoubné nádory vaječníků patří mezi nejčastější příčiny úmrtí na gynekologické malignity u žen. Problémem je pozdní diagnostika onemocnění s nálezem pokročilého stadia, kde radikální léčba většinou není možná. Základem systémové léčby pokročilého karcinomu vaječníku je kombinace platinového derivátu s paklitaxelem. Proběhlo několik klinických studií, které potvrdily zlepšení přežití bez známek progrese (PFS) u pacientek s pokročilým/reziduálním karcinomem ovaria po přidání bevacizumabu k systémové chemoterapii. Na podkladě klinických studií byl bevacizumab schválen v 1. linii léčby u pacientek s pokročilým karcinomem vaječníků, vejcovodů nebo primárním nádorem pobřišnice (klinické stadium IV dle FIGO nebo stadia III u neoperovaných pacientů nebo stadia III s reziduem na 1 cm u operovaných pacientů). I v rámci Nemocnice Liberec jsem začali bevacizumab používat v této indikace. Prezentujeme kazuistiku starší pacientky s dobrou účinností a tolerancí.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016