Bezpečná ambulantní aplikace cytostatické léčby v MOÚ Brno.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Novinky v poskytování kvalitní a bezpečné péče

Číslo abstraktu: 255

Autoři: Zuzana Sýkorová

V MOÚ Brno bylo v r. 2010 aplikováno celkem 20 424 chemoterapií (pacient/ den).

Za hospitalizace byla aplikace realizována v 37 % (7 563 podání), celých 63 % (12 861podání) bylo realizováno bez hospitalizace, na stacionáři MOÚ. Z pohledu lékárny MOÚ je to 29 728 jednotlivých příprav. Pracoviště lékárny bylo prvním pracovištěm v ČR vybaveným pro centralizovanou přípravu cytotoxických léčiv již od r. 1993.

Sdělení prezentuje celkový pohled na péči o pacienta, který podstupuje ambulantní podání cytostatické nebo cílené léčby. Identifikuje rizika spojená s aplikací cytotoxických léčiv a možnosti zvyšující bezpečnost pacienta, ochranu připravených léčiv a personálu.

Stacionář participoval na dvou významných projektech ve spolupráci s lékárnou MOÚ.

Byly to projekty RFID (radiofrekvenční) identifikace léčiv a Cyto projekt – Výzkum profesní zátěže zdravotnických pracovníků nakládajících s cytotoxickými léčivy v chronických prahových a podprahových expozicích (oba projekty v období let 2006-2010).

Projekt radiofrekvenční identifikace léčiv na stacionáři provázal unikátní systém identifikace léčiv v lékárně MOÚ až po aplikaci pacientovi.

Předpokladem celého projektu je zasíťování prostoru lékárny a stacionáře sítí WiFi a zajištěním hardware a software.

V lékárně je léčivo naskladněno a označeno RFID štítkem. Pomocí čteček PDA (Presoval Data Analyzer) je načítán každý pohyb léčiva na ose příjem – skladování – výdej – příprava – výstupní kontrola – jednotlivé kroky zaměstnanci lékárny autorizují pomocí identifikačních prstenů.

Na stacionáři je každému pacientovi na Průkaz pacienta přidělen a přilepen jeho vlastní RFID štítek. Také každá sestra má na své jmenovce svůj osobní RFID štítek. RFID štítky jsou označeny všechny infuzní pumpy.

Pro identifikaci pacienta aplikující sestra nepotřebuje partnera – druhou sestru, kontrolním partnerem se pro ni stává PDA. Analyzer zaznamená identitu pacienta a porovná ji se štítkem na připraveném léku. Pomocí PDA zaznamenává sestra údaje o tlaku a pulsu pacienta, autorizuje se, eviduje zvolený žilní vstup, kontroluje celý plán aplikací na daný den. Poté zahajuje první položku denního plánu aplikace, zaznamená čas zahájení a ukončení každé jednotlivé aplikace. Pokud by sestra načetla štítek léku, který by nebyl v aplikačním pořadí – systém sestru na chybu důrazně upozorní.

Po ukončení všech aplikačních položek tiskne sestra závěrečný protokol, který obsahuje všechny načtené informace (včetně použité infuzní pumpy) a časové údaje související aplikací.

Implementace RFID technologie výrazně zvýšila bezpečnost celého procesu.

Cyto projekt monitoroval v lékárně a na stacionáři úroveň kontaminace cytotoxickými látkami – cis platinou, cyclophosphamidem, fluorouracilem, antracykliny a detekoval tyto látky v moči zaměstnanců a v oplachu z jejich rukou. Součástí projektu bylo navržení a realizace nápravných opatření a získání zpětné vazby pomocí opakovaných měření.

Implementací změn navržených v projektu se podařilo prokázat možnosti významného snížení kontaminace prostředí cytotoxickými látkami.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011