Bezpečné ambulantní podání cytostatik s podporou technologie RFID

Konference: 2012 17. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Chemoterapie

Téma: Nelékařská sekce - blok III

Číslo abstraktu: 52

Autoři: Zuzana Sýkorová; PharmDr. Lenka Doležalová; PhDr. Jana Kocourková, MBA

Témata sdělení:

 • předpoklady - kompetence
 • aktivní role sestry
 • edukace pacienta
 • stacionář – správná aplikační praxe a projekt RFID
 • evidence žilních vstupů
 • správná dokumentační praxe
 • nové možnosti

Kompetence k aplikaci chemoterapie sestry bez odborného dohledu

povinná školení:

 1. Kardiopulmonální resuscitace
 2. Péče o porty
 3. Chemoterapie a biologická léčba
 4. Medicinské plyny
 5. BOZ
 6. Nakládání s nebezpečnými chemikáliemi
 7. Hygiena rukou
 8. Ochrana osobních údajů a dodržování zákona 101/200sb. o ochraně osobních údajů
 9. ISMS (Information Security Management System)

Aktivní role sestry I

 •  organizace ambulantních návštěv a vyšetření
 •  spolupráce se studiovými sestrami
 •  spolupráce s přípravnou
 •  koordinace aplikace
 •  edukace pacienta (rodiny) včetně seznámení s chodem stacionáře
 •  vedení ošetřovatelské dokumentace
 •  zavedení a kontrola žilního vstupu
 •  identifikace pacienta a léčiv
 •  záznam aplikace
 •  péče o intimitu pacienta
 •  monitorování žilních vstupů
 •  sledování časných nežádoucích účinků
 •  hlášení mimořádných událostí
 •  ošetření extravazátů
 •  sledování indikátorů kvality
 •  dokumentace procesu aplikace chemoterapie (plán, program a protokol, ošetřovatelská dokumentace)
 •  evidence zdrav. prostředků – infuzní pumpy

Příjemné prostředí pro pacienta

Recepce

Edukace a informace pro pacienta

 •  provoz stacionáře
 •  hygiena rukou
 •  doporučená dieta
 •  aplikace
 •  nežádoucí účinky
 •  žilní vstup
 •  riziko extravazátu
 •  ošetření extravazátu
 •  práva pacientů
 •  tel. kontakty

Další možnosti pacientů získat informace:

 • OIC
 • e - mailová poradna
 • www.mou.cz

Edukační materiály ke stažení pro pacienty

Stacionář

 •  dezinfekce rukou pacientů
 •  skupinová péče
 •  opakovaná identifikace
 •  zavedení žilního vstupu
 •  aplikace
 •  dokumentace
 •  likvidace odpadu
 •  řešení mimořádných událostí

Hygiena rukou – chrání nás všechny!

Prostor čekárny stacionáře

Projekt RFID (radiofrekvenční identifikace léčiv) r.2006 - 2011

 •  zvýšení bezpečné identifikace pacienta a léčiv
 •  kontrola pořadí a doby aplikace
 •  autorizace aplikace
 •  evidence žilního vstupu a zdrav. prostředku
 •  evidence hodnot TK a p před a po aplikaci
 •  nový podpůrný software - chemomodul
 •  komplexní závěrečný protokol o aplikaci

Personal data analyzer - PDA

Identifikace pacienta

 •  při prvním vstupu na stacionář identifikační tag na Průkaz pacienta
 •  před každou jednotlivou položkou aplikačního programu načtením RFID čipu pomocí PDA

Převzetí přípravy z lékárny

 •  kompetentní perzonál
 •  bezpečný transport
 •  vyhrazené prostory pro manipulaci
 •  podpisem sestry potvrzené převzetí přípravy v ošetřovatelské dokumentaci

Identifikace sestry, ZT, léku

Evidence tlaku a pulsu pacienta

 •  před zahájením aplikace
 •  po ukončení aplikace

Zavedení žilního vstupu : port, flexila

Monitorování žilního vstupu pomocí PDA

 • Monitorování žilního vstupu je zahájeno automaticky zahájením aplikace první a ukončeno zároveň s ukončením aplikace poslední položky
 • je možné po skončení aplikace zvolit možnost ponechání žilního vstupu

Manažerský sumářMonitorování žilních vstupů u amb. pacientů ( období leden 2011)

Manažerský sumář:
důvody ukončení amb. kanylace flexilou (sledované období 1.1. – 14.4.2011)

Protokol o aplikaci chemoterapie

 •  tisk dokumentu po ukončení poslední aplikace
 •  časové údaje o délce aplikace
 •  autorizace aplikací
 •  evidence Tk,p
 •  evidence žilního vstupu
 •  archivace dokumentu 40 let

Ošetřovatelská dokumentace

 •  identifikace - štítek
 •  TK,P před a po aplikaci
 •  NÚ – subjektivně
 •  NÚ objektivně – alergie, extravazát….
 •  poučení pacienta o NÚ
 •  transport po terapii
 •  potvrzení převzetí připravy pro pacienta sestrou

Sledování NÚ léčby:

 •  Senzitivní reakce
 •  Lokální alergické reakce
 •  Nevolnost
 •  Zvracení
 •  Bolest
 •  Změny TK, P
 •  jiné

Extravazáty

 •  podezření hlásíme !
 •  postup ošetření předáme písemně pacientovi + EK
 •  zpětná vazba od pacienta – po týdnu

Nový edukační záznam pacienta:
      Prokazatelné poučení pacienta:

 •  o riziku vzniku extravazátu
 •  při skutečném vzniku nebo důvodném podezření na extravazát

Řešení havarijních situací v souvislosti s únikem CL : pomůcky
Souprava pro likvidaci úniku CL obsahuje:

 •  respirátor
 •  ochranný oděv a rukavice
 •  absorbční pomůcky – Molinea
 •  plastová pinzeta
 •  plastový sáček se zipem
 •  označovací páska
 •  detergent …….
 •  Návod na použití soupravy

CYTO projekt : Výzkum profesní zátěže zdravotnických pracovníků nakládajících s cytotoxickými léčivy v chronických prahových a podprahových expozicích
probíhal:

v lékárně a na stacionáři MOÚ
cíle projektu:

 •  hodnocení prostupnosti rukavic
 •  kontaminace prostředí a ovzduší
 •  analýza moči pracovníků
 •  analýza oplachu z rukou
 •  detekce rizikových kontaminovaných míst
 •  zavedení ochranných opatření

Výsledky měření kontaminace prostor stacionáře: cyklofosfamid + platina (pg/cm2)

Opatření vycházející z měření kontaminace prostředí v rámci CYTO projektu:

 •  víceramenný set
 •  závěsné rameno na infuzní pumpu
 •  vyhlášení prostoru telefonu a PC za zónu práce bez rukavic
 •  speciální toalety pro pacienty

Nové možnosti zvýšení bezpečné aplikace:

Mám ráda piktogramy, mám ráda CWS…

Bezpečí pro pacienty i personál
 pravidelné školení a testování personálu

 •  dostupnost resuscitační péče
 •  PDA identifikace (nebo jiná vícestupňová kontrola)
 •  infuzní stojany na ramenech
 •  sety s centrálním proplachem
 •  euro kontejnery na odpad
 •  dezinfekce rukou
 •  samodezinfikovací WC (! i muži močí vsedě)

Co děláte pro bezpečnou aplikaci Vy?

Nic není dokončeno, pokud není…..

Kontaminace stacionáře cyklofosfamidem po zavedení nápravných opatření

Tým sester stacionáře

Prezentace

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2012