Biochemické markery a hodnocení kardiotoxicity v průběhu transplantace krvetvorných buněk u akutních leukémií.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Nové nádorové markery a prediktory

Číslo abstraktu: 177

Autoři: Prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D.; Prof.MUDr. Radek Pudil, Ph.D.; Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc.; Prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.; Mjr. doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.

Úvod
Kardiální toxicita je poměrně častou a potenciálně závažnou komplikací onkologické léčby. Antracykliny a vysokodávkovaná chemoterapie představují největší riziko pro rozvoj kardiotoxicity. K monitorování kardiotoxicity onkologické léčby byla doporučena řada metod včetně vyšetření biochemických markerů.

Cíl
Hodnocení kardiotoxicity během přípravného režimu (PR) a transplantace krvetvorných buněk (TKB) u akutních leukémií pomocí biochemických markerů – N-terminálního pro brain natriuretického peptidu (NT-proBNP), srdečního troponinu T (cTnT) a myokardiálního izoenzymu kreatinkinázy (CK-MB mass).
Soubor a metodika: Do studie bylo zařazeno 19 pacientů s akutní leukémií (průměrný věk 42,8±10,0 let, 13 mužů a 6 žen). Všichni pacienti byli v minulosti léčeni antracykliny v celkové kumulativní dávce (KD) 446,4±91,6 mg/m2. PR obsahoval vysokodávkovaný cyklofosfamid 120 mg/kg (HD-C) a busulfan 16 mg/kg u 13 pacientů, HD-C a frakcionované celotělové ozáření 12 Gy (TBI) u 6 pacientů. Deset pacientů podstoupilo alogenní a 9 autologní TKB. Plazmatické koncentrace NT-proBNP, cTnT a CK-MB mass byly měřeny den před PR, den po PR, den po TKB a s odstupem 14 dní tj. v době regenerace krvetvorby.

Výsledky
Vstupní hodnota NT-proBNP byla 106,3±55,7 pg/ml (mírně zvýšená u 4 pacientů). Po PR došlo k vzestupu na 426,1±391,5 pg/ml. Po TKB došlo k dalšímu vzestupu na 847,6±780,6 pg/ml. Za 14 dní po TKB byla koncentrace NT-proBNP 330,8±236,8 pg/ml, hodnoty byly zvýšené u 12 pacientů. Rozdíly byly statisticky významné v porovnání se vstupní hodnotou (p<0,01). Vzestup NT-proBNP byl více vyjádřen u pacientů s KD antracyklinů nad 450 mg/m2 (p<0,05), u pacientů s PR obsahujícím TBI (p<0,05) a u pacientů s alogenní TKB (p<0,05). Koncentrace cTnT a CK-MB mass zůstaly negativní během studie u všech pacientů.

Závěry
Naše výsledky ukazují, že podání PR a TKB je u většiny pacientů s akutní leukémií provázeno akutní neurohumorální aktivací (významný vzestup NT-proBNP). Perzistující elevace NT-proBNP, v našem souboru u 12 (63,2 %) pacientů, naznačují subklinickou kardiotoxicitu (riziko pro rozvoj srdečního selhání) a vyžadují další sledování. Více vyjádřené elevace NT-proBNP při podání vyšších KD antracyklinů a při PR obsahujícím kombinaci vysokodávkované chemoterapie s radioterapií potvrzují, že tyto léčebné postupy jsou více kardiotoxické a nepříliš vhodné pro pacienty s kumulací rizikových faktorů kardiotoxicity. Negativní plazmatické koncentrace cTnT a CK-MB mass ukazují, že během PR a TKB nedochází k detekovatelnému poškození struktury kardiomyocytů.

Datum přednesení příspěvku: 12. 5. 2006