Biochemický marker S 100 při sledování pacientů s maligním melanomem

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

Téma: Chyby a omyly v diagnostice nádorových onemocnění

Číslo abstraktu: 016

Autoři: MUDr. Petr Beneš; doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc.; Mgr. Milena Kapustová; MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.

Nízkomolekulární protein dimerického charakteru S 100 je exprimován v lidském těle především astrogliálními buňkami, ale také melanomy. Výhodný biologický poločas 30–90 minut je využíván při sledování poškození mozku. Patří do skupiny proteinů vážících vápník. V současné době je známo již 21 příslušníků rodiny S100.
Marker S 100 je využíván při sledování průběhu onemocnění maligním melanomem. Bylo zjištěno, že exprese tohoto markeru je přímo úměrná stupni malignity. Obecně tedy platí, že pokles hodnoty S100B v séru ukazuje na remisi onemocnění a vzestup naopak progresi. Je popsáno, že stanovení S100 je využitelné v některých případech také k diferenciální diagnostice vyšetřovaných metastáz. Vzhledem k poměrně krátké době od určení diagnózy k výskytu metastáz může být stanovení S100 významným vodítkem léčby. Pro screening a diagnostiku se neužívá. Senzitivita při metastatickém onemocnění je vysoká – až 80 %. Hodnoty před primární terapií mají vysokou prognostickou hodnotu. Positivní hodnoty lze nalézt i u mozkových maligních nádorů ektodermálního původu. Vyšetření se stanovuje sendvičovou metodou fy ROCHE na analyzátoru ELECSYS. Soubor sledovaných pacientů je kolem 500 a stanoveno 1800 vyšetření.
Závěr: Sérový diagnostický marker S 100 může být použit při sledování a rozhodování o léčbě pacientů s maligním melanonem (stanovení proteinu S100 není vhodné pro diagnostiku).
Monitorování úspěšnosti léčby: Detekuje opětovný výskyt onemocnění ve stádiích II–IV. Zvýšení hladin může upozornit na recidivu onemocnění dříve, než zobrazovací metody. Snížení hladin odráží příznivý dopad léčby.
Včasná diagnostika metastáz: Na metastázy nás může marker S100 upozornit dříve, než se začnou klinicky manifestovat.
U pacientů s maligním melanomem, zvláště pak ve stadiu II, III a IV indikuje sérová hladina S 100 progresi onemocnění. Stanovení proteinu S 100 není vhodné pro primární diagnostiku maligního melanomu.

Datum přednesení příspěvku: 8. 12. 2006