Biologická léčba – pacient a sestra

Konference: 2011 16. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Ostatní

Téma: Diagnostika a terapie onkologických onemocnění a její úskalí z pohledu NLZP – 2.část

Číslo abstraktu: 051

Autoři: Š. Ročková

Profil sestry
 • Sestra zná:
 • princip účinku biologické léčby
 • možnosti užití biologické léčby
 • druhy preparátů
 • způsoby aplikace
 • vedlejší účinky


 • Proč je znalá sestra pro pacienta přínosem?
 • umí pacientovi zodpovědět řadu otázek
 • umí správně léčbu podat
 • umí reagovat na vedlejší účinky jeho léčby
 • umí správně vést ošetřovatelský proces

Co sestru motivuje k práci na onkologii?

Pomáhá vyhrát velké zápasyVýjímečnost biologické léčby

 • Chemoterapie je zaměřena na buněčné struktury, které jsou společné všem buňkám organizmu – na DNA, která nese dědičnou informaci nebo na struktury nutné k dělení buněk.
 • Kromě nádorových buněk tak působí i na buňky jiných tkání, což vede k výskytu řady nežádoucích účinků.

 • Cílená biologická léčba působí přímo v místě, kde jsou v buňce chorobné změny. Působí na receptory na povrchu buňky, které spouštějí proces, jehož výsledkem je chorobné množení buňky, růst a šíření nádoru.
 • Zablokováním těchto receptorů se celý proces zastaví.

 • Některé přípravky navíc podporují imunitní systém nebo brání regeneraci nádorových buněk poškozených protinádorovou léčbou.

Pacient se ptá – Proč se podává ?


 • zvyšuje schopnost buněk imunitního systému ničit nádorové buňky
 • oslabuje růstové schopnosti nádorových buněk
 • tím také snižuje riziko metastazování
 • svým účinkem usnadňuje průnik cytostatika do nádoru

Jaký je průběh biologické léčby?
 • Podává se buď v tabletách, nebo v infuzích
 • Léčba tabletami se může aplikovat ambulantně
 • Infuze na onkologickém stacionáři ambulantně nebo za hospitalizace. Záleží na stavu nemocného a vzdálenosti jeho bydliště od onkologického oddělení
 • Při nitrožilním podání se před zapojením infuze podávají další léky, které zamezí některým vedlejším účinkům, například antipyretikum, které sníží výskyt horečky, antihistaminikum, které sníží pravděpodobnost vzniku alergické reakce
 • Pokud se nežádoucí účinky objeví, infuze se zpomalí nebo přeruší, dokud vedlejší účinky nepoleví

Můžu dostat biologickou léčbu?

 • Biologická léčba je hrazena pojišťovnou, pouze pokud je indikována a podávána v KOC
 • KOC navrhne další postup a zvolí vhodný přípravek
 • Hodnotí se vztah léčby k biologickému stavu pacienta a jeho aktivitám
 • Hodnotí se poměr výhod, které léčba přinese a zátěž, kterou léčba způsobí
 • Léčebný program se musí sestavit každému pacientovi doslova ‚na míru‘
 • Záleží na typu onemocnění a jeho stadiu
 • Terapii biologickým lékem je třeba správně načasovat
 • Lék může v různé fázi nemoci poskytnout vždy jinou službu (zlepšit šanci na úplné uzdravení, prodloužit život, zmírnit příznaky atd.)

Snášenlivost biologické léčby
 • Původní představa – cílená léčba bude mít prakticky nulový výskyt nežádoucích účinků!
 • Praxe – řada výrazných a pro pacienta subjektivně nepříjemných vedlejších negativních účinků
 • Proč vedlejší účinky?

  Za vedlejší účinky je zodpovědný cílený zásah do mechanismů dráhy, která je využívána buňkami i za fyziologických podmínek.


Biologické preparáty

 • Schváleny FDA

 • Kolorektální karcinom – Avastin (2004) a Erbitux (2004), Vectibix(2008)
 • Karcinom prsu – Herceptin (1998), Avastin (2004), Lapatinib
 • Nádory hlavy a krku – Erbitux (2004)
 • Akutní myeloidní leukemie – Mylotarg (2000)
 • Chronická myeloidní leukemie a stromální gastrointestinální sarkomy – Glivec
 • Non Hodkin lymfom – Zevalin (2002), Bexxar (2003)
 • Nádory ledvin – Sutent, Nexavar, Avastin, Afinitor (2004)
 • GIST – Glivec (2001)Nežádoucí účinky
 • Ve srovnání s klasickými léčebnými postupy jsou některé nežádoucí účinky biologické léčby podstatně mírnější a vyskytují se méně často

 • Ne každý pacient má nežádoucí účinky

 • Nežádoucí účinky jsou závislé na typu a dávce podaného přípravku a na celkové kondici pacienta

 • Nejčastěji :

 • kopřivka nebo otok v místě, kde byla podána infuze s biologickou léčbou
 • chřipkové příznaky jako horečka, zimnice, nevolnost, ztráta chuti k jídlu
 • únava a pobolívání svalů a kloubů
 • afty v ústech
 • kožní erytém, akné
 • kožní abscesy, panaricium
 • konjuvitida

Afty v ústechKožní erytémPanariciumKonjuvitidaMukositidaHypomagnesemie a hyperglykemie

Hypomagnesémie – bušení srdce, brnění končetin, závratě, křeče svalů

Sledování příznaků, vyšetření Mg v krvi

Léčba :

Substituce magnesia per os, parenterálněHyperglykémie – pravidelné sledování hladiny krevního cukru

Sledování příznaků hyper- a hypoglykémie

Léčba:

Sledování glykémie v séru – úpravy léčby

Anafylaktoidní reakce
 • hypotenze, dechová tíseň, tachykardie, ztráta vědomí, zástava dechu a oběhu
 • zpravidla po prvních kapkách první infuze


 • Léčba
 • Přerušení infuze
 • Monitorace TK, TF a FF
 • Antihistaminika, kortikosteoroidy
 • Další léčba jako u anafylaktického šoku

Kardiotoxicita

 • Snížení ejekční frakce

 • Srdeční selhání


 • Prevence:
 • Věnovat zvýšenou pozornost kardiální anamnéze (prodělaný IM, ICHS, AP, hypertenze, jiná kardiální onemocnění)
 • EKG, echokardiografie, subjektivní potíže (bolesti na hrudi)

 • V průběhu léčby:

 • Pečlivá monitorace FF, TK, TF dle ordinace, event. EKG, ECHO

Nefrotoxicita • Poškození ledvinných tubulů

 • Selhání funkce ledvin

 • Prevence:

 • Věnovat zvýšenou pozornost anamnéze nemoci ledvin

 • Vyšetření moči

 • Vyšetření krve (urea, kreatinin)

 • Kreatininová clearence

 • Sledovat TK

  V průběhu léčby:
 • Sledovat kvalitu moči ( proteinurie)

 • Sledovat množství moči

 • Sledovat kreatininovou clearence

 • Zajistit dostatečný příjem tekutin

 • Sledovat otoky

Poruchy krvetvorby

 • pokles leukocytů (snižování obranyschopnosti organismu, náchylnost k infekcím)

  – sledovat příznaky infekce, prevence nozokomiálních nákaz, aseptický přístup

 • pokles erytrocytů

  Léčba: krevní převody, železo, erytropoetin

 • pokles trombocytů

  sledovat krvácivé projevy – nos, kůže, spojivky, m. měchýř, GIT

  – sledovat barvu hlenů, zvratků, stolice, moče, bolesti břicha

  – sledovat FF

  Léčba: podání trombonáplav

 • pancytopenie

  Léčba: růstové faktory

Bevacizumab + IFN a sunitinib mají odlišné profily bezpečnosti
Bevacizumab (Avastin)

 • Metastatický renální karcinom

 • Metastazující kolorektální karcinom

 • Hypertenze
  • monitorace TK, při vysokých hodnotách přerušit léčbu až do úpravy hodnot

   Trombembolie
  • vede k CMP, IM, selhání srdce, dušnost, bolesti na hrudi

  • dokonalá anamnéza, léčba: antikoagulancia

Cetuximab (Erbitux)
 • Metastazující karcinom hlavy a krku
 • Metastazující kolorektální karcinom

 • Kožní reakce různého stupně
 • Velmi dobrá tolerance bez hematologické toxicity
 • Bez gastrointestinální toxicity
 • Sledování :
 • 1. infuze:

  • premedikace (antihistaminika, kortikosteroidy)

  • pečlivé monitorování během a 1 hod po infuzi

  • dostupnost resusc. vybavení

Trastuzumab – (Herceptin)
 • Karcinom prsu

 • Obvykle velmi dobře tolerována

 • Časným nežádoucím účinkem je cytokinová reakce – imunitní systém reaguje příliš silnou obrannou reakcí, která má poškozující efekt na celý organismus (chřipkové příznaky, nevolnost, nauzea, zvracení, zvýšené svalové napětí, bolest hlavy, dušnost, snížení TK, vyrážka, pocit únavy, záněty prsů)
  • - při opakovaných aplikacích se postupně snižuje

  • - reakci zmírníme premedikací antihistaminik a antipyretik

Kardiotoxicita – pokles ejekční frakce, srdeční selhání

Sunitinib – Sutent
 • Gastrointestinální stromální tumor po selhání léčby imatinib- mesylátem

 • Getastatický adenokarcinom ledviny

 • Změny barvy kůže, vyrážka, suchá pokožka, suchost v ústech

 • Únava, gastrointest. projevy

 • Krvácivé projevy

 • Kardiotoxicita

 • Tablety: 50 mg 4 týdny, 2 týdny pauza (režim 4/2)

Reakce na Sutent –exantém v obličejiBolestivé zčervenání okolí nehtůHand-foot syndromHand-foot syndromErytém skrótaKlinické studie a biologická léčba proč?
 • Rozvoj v oblasti protinádorové léčby

 • Výhody pro pacienta:
 • Mnohdy jediná šance, jak získat protinádorovou terapii
 • Získání léčby, která v dané indikaci není hrazena zdravotní pojišťovnou

 • Výhody pro kliniku:

 • Léčbu hradí firma, která studii zadává = úspora nákladů kliniky

 • Zvýšení prestiže kliniky – podíl na vědeckém rozvoji

Sestra ve výzkumu
 • Profil sestry:

 • Vzdělání (vysoká škola – bakalářské studium )
 • Zaujetí pro práci – zájem o nové poznatky, hledat odpovědi na otázky, zájem o práci s odbornou literaturou
 • Přesnost a odpovědnost – nedbalost může zkreslit výsledky a znehodnotit výzkumný úkol

 • Náplň práce:

 • Zná protokol studie, na které spolupracuje
 • Pečlivě vede dokumentaci
 • Spolupracuje se studijní koordinátorkou a lékaři
 • Odebírá biologický materiál
 • Měří hodnoty FF, EKG
 • Podává indikovanou terapii
 • Pozoruje reakce nemocného
 • Provádí vlastní péči o pacienta
 • Účastní se odborných vzdělávacích seminářů a konferencí
 • Vyvíjí přednáškovou činnost se záměrem předat své zkušenosti


Studijní oddělení na onkologické klinice FN Olomouc


Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2011