BIPOLÁRNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHA U PACIENTKY S KARCINOMEM PRSU JAKO KOMPLIKACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby

Téma: XXII. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Číslo abstraktu: 228

Autoři: Mjr. doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.; MUDr. Birgita Slováčková, Ph.D.

Východiska:

Cytostatika a léky používané v rámci premedikace patří mezi látky s psychotropním účinkem, tj. mohou navodit u disponovaných jedinců psy­chické změny. Jedná se projevy centrální neurotoxicity (dále jen CN) aplikovaných cytostatik, které negativně ovlivňují kvalitu života onkologicky nemocných. Projevy CN se mohou vyskytnout bezprostředně v průběhu léčby nebo časně po léčbě (hodiny, dny až týdny), oddáleně (dny až měsíce) a pozdně (měsíce až roky). CN se vyznačuje pestrou škálou specifických i nespecifických příznaků, různým stupněm závažnosti a rozdílným časovým průběhem. Nejčastějšími pro­jevy centrální neurotoxicity je akutní či subakutní encefalopatie. Projevy akutní či subakutní encefalopatie zahrnují bolesti hlavy, delirium a epileptické zá­chvaty. K jejich rozvoji dochází při aplikaci vysoké intravenózní dávky nebo při intrathékální aplikaci. Subakutní encefalopatie se vyznačuje iktovitým průbě­hem s multifokálními deficity s kvantitativní, ale i kvalitativní (deliriózní stav) poruchou vědomí. Obvykle vzniká po druhé až třetí intravenózní aplikaci a trvá cca 2-3 dny. CT vyšetření mozku a likvorový nález je minimální, na EEG jsou hrubé abnormity.

Popis případu:

Autoři popisují případ rozvoje bipolární afektivní poruchy u 45leté pacientky s tumorem pravého prsu diagnostikovaným v listopadu roku 2011, stadium ypTIb pN0 (0/18) M0, grade 3, estrogen a progesteron-dependentní, histologicky verifikovaným lobulárním karcinomem, Her2/neu 2+, FISH s průkazem amplifikace, v průběhu neoadjuvantní dle protokolu AC-TH se standardní premedikací setronovým antiemetikem (ondansetron intravenózně), inhibitorem působení substance P na NK-1 receptory (aprepitant perorálně), kortikosteroidem (dexamethason), H2-blokátorem (ranitidin) a antihistaminikem (bisulepin).

Závěr:

Tato kazuistika prezentuje rozvoj bipolární afektivní poruchy jako komplikaci protinádorové léčby. Konkrétně vliv cytostatika cyklofosfamidu a premedikace kortikosteroidy (dexamethason). V kazuis-tice autoři poukazují na to, že i onkolog musí myslet na psychiatrické souvislosti u onkologicky léčeného pacienta. Onkolog by měl aktivně zjišťovat rodinnou anamnézu s ohledem na psychiatrickou hereditu a zjišťovat u svého pacienta i psychiatrickou anamnézu. To je důležité především proto, že cytostatika a pre­medikace (zejm. pak kortikosteroidy) jsou látky s psychotropním účinkem, tj. u disponovaných jedinců mohou navozovat psychické změny. Je tedy nutno my­slet na individuální senzitivitu a reaktivitu každého jedince a přihlížet na jeho premorbidní historii.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013