BOLEST U PACIENTŮ S TUMOREM HLAVY A KRKU

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Postery

Číslo abstraktu: VIII/ 200

Autoři: MUDr. Štěpán Rusín; MUDr. Petr Jelínek, Ph.D.; MUDr. Jarmila Pavlíková; MUDr. Radek Pejčoch

Východiska:

Bolest je často jedním z důležitých příznaků vedoucích k diagnóze tumoru hlavy a krku. Může být i indikátorem progrese tohoto onemocnění, ale i nežádoucím účinkem jeho terapie. Prevalence bolesti u pacientů s těmito tumory je více než 80 % a asi v 50 % se jedná o bolest silné intenzity. Ve 30 % jsou lokalizované do oblasti cervikoskapulární a v 50 % oromandibulární. Dysfagie je bolestivá u čtyř z pěti pacientů. Nutné chirurgické intervence, radioterapie i chemoterapie mohou být příčinou bolesti silné intenzity i několik měsíců po ukončení dané léčby. Ve většině případů jde o smíšenou bolest, tedy nociceptivní a i neuropatickou. Neuralgické bolesti n. trigemini a n. glossopharyngei jsou charakterizované záchvatovitou vystřelující, lancinující bolestí. Alterace polykání, mluvení, artikulace, ventilace, ale často i změna tváře, estetické změny vedou k významnému postižení sebevědomí a jistoty pacienta. Celková těžká životní situace nemocného spolu s fyzickým a duševním utrpením významně ovlivňuje jeho kvalitu života.

Cíl:

Hlavně léčba neuropatické bolesti je obtížná a ne vždy úspěšná. První volbou jsou antikonvulziva a antidepresiva. Lékem volby v léčbě bolesti trojklaného nervu je karbamazepin, který má však závažné nežádoucí účinky a četné interakce s jinými léky dané indukcí cytochromu P450. Nastavení účelné terapie bolesti je úspěšné jen ve spolupráci lékařů ORL, onkologů, radioterapeutů, psychologů a lékařů ambulance léčby bolesti.

Závěr:

Mezioborová spolupráce a individuální přístup k terapii bolesti onkologicky nemocného je důležitým předpokladem úspěchu.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015