Bolesti v krížoch po operáciách v malej panve

Konference: 2007 12. ročník odborného sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Ostatní

Téma: III. Ošetřovatelská a následná péče po léčbě gynekologických malignit

Číslo abstraktu: 059

Autoři: MUDr. Eva Husarovičová, PhD; Marta Poláková; Váléria Husarovičová

Príčiny lumbalgií revizibilné

 • Funkčné poruchy:
  • svalové spazmy,
  • ligamentové bolesti,
  • intervertebrálne blokády,
  • blokády SI kĺbov

Príčiny lumbalgií irevizibilné

 1. Spojené so štruktuálnymi zmenami:

  Primárne príčiny:
  • lézia disku
  • spondylóza
  • osteochondróza...

 2. Sekundárne lumbalgie
  • cervikolumbalgie

  • s bolestivosťou kostrče

  • bolestivosťou bedrového kĺbu

  • asymetrická dĺžka dolných končatín

  • operácie v malej panve...

Sekundárne lumbalgie

Vznikajú zreťazením porúch v pohybovom aparáte, ktoré sú výsledkom nervového alebo mechanického prenosu informácií.

Svaly panvy
 • Diaphragma pelvis – panvové dno tvoria ho dva svaly, má lievikovitý tvar

 • m. levator ani / zdvíhač konečníka/

 • m. coccygeus /kostrčový sval/


 • Diaphragma urogenitále – trojuholníková platnička medzi ramenami pubických a sedacích kostí

 • m.gluteus maximus /fylogeneticky z troch častí/ 1.odstupuje od lopaty bedrovej kosti, 2.krížovej kosti a 3.od kostrče
  -upína sa na trochanter major stehennej kosti


 • Funkcia: extenzia- zanoženie dolnej končatiny


 • m. Piriformis
  odstupuje z prednej časti krížovej kosti /vo vnútri panvy/
  upína sa na na trochanter major


 • Funkcia: vonkajšia rotácia bedrového kĺbu

 • m.iliopsoas zložený z dvoch častí

  • m. psoas major odstupuje od všetkých bedrových stavcov

  • m. iliacus odstupuje od vnútornej plochy lopaty kosti bedrovej
   upínajú sa na na malý trochanter

 • Funkcia: prednoženie dolnej končatiny


 • m.gluteus medius a gluteus minimus
  odstupujú z vonkajšej strany lopaty kosti bedrovej
  upínajú sa na trochanter major kosti stehennej


 • Funkcia: abdukcia – unožovanie a vnútorná rotácia


 • Adduktory bedrového kĺbu skupina svalov na vnútornej strane stehna
  odstupujú od spony pubickej kosti až po sedací hrbol
  upínajú sa na stehennú kosť /linea aspera/


 • Funkcia: prinožovanie - addukcia


Svaly dôležité z hľadiska statiky LS chrbtice

 • m. rectus abdominis

 • m. quadratus lumborum

 • m. obliquus abdominis internus et externus

 • mm. erect. trunci

Zmeny napätia svalov po radikálnych výkonoch v malej panve
Pri transabdominálnych operáciach okrem orgánových zmien v malej panve sú vykonané zmeny na ligamentóznom aparáte, resekcia abdominálnych svalov.

Rovnovážne pomery v malej panve sú zmenené - vzniká svalová dysbalancia.

Svaly s tendenciou k oslabeniu
 • m.rectus abdominis

 • m. obliquus abdominis internus a externus

 • m.gluteus maximus

 • m. gluteus medius a minimus

Svaly s tendenciou k zvýšenému napätiu

 • m. erectores trunci

 • m. iliopsoas

 • m. piriformis

 • adduktory stehna

 • m. levator ani a m. coccygeus

 • m. quadratus lumborum

Vzniknutá dysbalancia medzi jednotlivými svalmi / dolný skrížený syndróm/ vyvoláva bolesti vystreľujúce hviezdicovite do krížovej oblasti, inquiny, podbruška, kostrče až konečníka.


Dôkladná diferenciálna diagnostika bolesti

 • Kineziologický rozbor panvy, kostrče, LS chrbtice

 • Skrátených a oslabených svalov

 • Trigent points

 • Funkčné vyšetrenie chrbtice

 • Odstránenie diagnostikovaných blokád

 • Pooperačnej jazvy

Fyzioterapia
 • Uvoľnenie svalov v napätí

  • pomocou postizometrickej relaxácie /PIR/

  • mäkkými technikami

  • technikami antigravitačnej relaxácie /AGR/

  • autorelaxácia-inštruktáž

 • Posiľňovanie oslabených svalov

  • cviky podľa Mojžišovej

  • podľa svalového testu

 • Mobilizácia

  • SI skĺbenia

  • segmentov lumbálnej chrbtice

  • thorakolunbálneho prechodu

  • segmentov hrudnej chrbtice a rebier

 • Automobilizácia

 • Ošetrenie jazvy

 • Ošetrenie trigent points

 • Reedukácia posturálnych funkcií

 • Fyzikálna terapia – masáže, vodoliečba

Záver

 • Správna diagnostika bolesti / artrózy, psychické príčiny, m. Crohn, MTS, zápaly urologické, gynekologické..../
 • Ovplyvnenie svalových pomerov metodikami fyzioterapie
 • Správna voľba fyzikálnej terapie
 • Dodržiavanie posturálneho režimu

Ďakujem za pozornosť

Datum přednesení příspěvku: 19. 1. 2007