C -Telopeptid kolagenu typu I (ICTP) v diagnóze a monitorování kostních metastáz karcinomu prsu.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 030 (p253)

Autoři: MUDr. Miroslava Nekulová; RNDr. Marta Šimíčková, CSc.; Doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc.; Mgr. Radomír Pilný; Doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.

Cíl práce
V rámci řešení VVZ v roce 2006 jsme vyšetřili kostní markery (prokolagen typu 1 N terminální propeptid (P1NP), b-CrossLaps (b-CTX) a ICTP u 60 nemocných s diagnózou karcinom prsu a hodnotili validitu metod vzhledem k přítomnosti kostních metastáz a efektu terapie.
ICTP je koncová, nehelikální část kolagenu typu I. Jedná se o části peptidových řetězců, spojených pomocí vazeb (crosslinks). Používá se pro posouzení stupně resorpce kosti. Existují 2 různé cesty kostní resorpce: zprostředkovaná kathepsinem K, která se uplatňuje během fyziologické resorpce kosti a druhá, zprostředkovaná matrix metaloproteinázou 9 (MMP9), která se aktivuje převážně v patologických situacích. ICTP specificky reflektuje patologickou degradaci kostního kolagenu zprostředkovanou MMP9.

Pacientky a metody
U 60 žen s diagnózou karcinom prsu vzhledem k podezření na kostní rozsev byly vyšetřovány kostní markery b-CrossLaps (CTX) a P1NP, specifický indikátor depositu kolagenu 1, definovaný jako marker novotvorby kostí, metodou elektrochemiluminiscence na imunoanalyzátoru Elecsys 2010, ROCHE a ICTP manuální EIA metodou (Orion – Diag).
Byly hodnoceny parametry validity (senzitivita, specifičnost, pozitivní a negativní prediktivní hodnota, relativní riziko a ROC křivka). Bodové odhady parametrů validity byly doprovázeny výpočtem 95% konfidenčních intervalů. Ke statistickému hodnocení byl užit Spearmanův korelační koeficient.

Výsledky
U 44 nemocných byly skutečně prokázány kostní metastázy pomocí RTG či CT, u 16 nemocných byl nález na kostech hodnocen jako negativní.
Při referenční hodnotě 5,3 ug/l pro ICTP je specifičnost 87,5%, senzitivita 81,8% a plocha pod ROC křivkou (AUC) činí 0,87.ICTP u nemocných s kostním rozsevem hodnoceno proti souboru nemocných bez metastáz metodou ANOVA vykázalo:
p–value = 0.0011, Wilcoxonův test p-value 0.0001 a mediánový test s p-value <0.0005.

Závěr
Kostní markery, zejména ICTP, ß-Cross Laps (b-CTX), markery kostní resorpce a P1NP jako marker novotvorby kostí, jsou doporučovány k diagnóze kostních metastáz i hodnocení efektu jejich terapie podle doporučení EGTM.
Pro ICTP u kostních metastáz karcinomu prsu byla prokázána specifičnost 87,5% a senzitivita 81,8%, tedy nejvalidnější parametry ze srovnávaných metod.
ICTP je tedy vysoce specifický marker kostní degradace v kostních metastázách a představuje citlivou a snadnou metodu detekce kostních metastáz i monitorování jejich terapie. První výsledky monitorování efektu terapie budou prezentovány.

Práce byla provedena s podporou VVZ MZ00020980501-5

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007