Časný záchyt stadií nádorových onemocnění v ČR dle dat NOR

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: II. Nádorová genetika

Číslo abstraktu: 034

Autoři: RNDr. Jan Mužík, Ph.D.; RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Úvod a cíle

Jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěšné léčby nádorových onemocnění je jejich včasný záchyt. K němu směřují všechny programy sekundární prevence a samozřejmě veškerý vývoj diagnostiky. Tímto příspěvkem chceme připomenout, že v ČR máme vysoce kvalitně vedený Národní onkologický registr, který hraje v monitoringu časného záchytu onkologických onemocnění významnou roli. Data NOR jsou totiž v současnosti jediným plošně dostupným zdrojem informací o klinickém stadiu zhoubných nádorů v době jejich diagnózy. NOR tedy umožňuje sledovat trendy v záchytu stadií a jejich případné změny v důsledku zavádění pokročilejších diagnostických metod a skríningových programů.


Obrázek 1. Zastoupení klinických stadií zhoubných novotvarů (data NOR za období 1996–2000 a 2001–2005;řazeno dle podílu stadií 1 a 2)

Zhoubné novotvary a časná stadia
Z hlediska záchytu časných stadií mezi nově diagnostikovanými nádory lze zhoubné novotvary rozdělit do tří skupin.

První skupinu tvoří novotvary s relativně nízkým podílem časných stadií, u kterých zásadní zlepšení stavu není reálně očekávatelné.
Lze sem zařadit především některé nádory trávícího traktu (ZN jater, žlučníku a žlučových cest, ZN slinivky břišní), dále nádory plic a nádory hlavy a krku.
Druhou skupinu tvoří novotvary s relativně vysokým podílem časných stadií, u nichž již je dostupná efektivní diagnostika,nebo je zaveden organizovaný skríning. Patří sem všechny nádory kůže, a nádory varlete, dále nádory prsu a nádory hrdla děložního (v ČR s nově běžícím organizovaným skríningem), nádory ledvin, močového měchýře a prostaty, u nichž jsou plošně zaváděny efektivní diagnostické metody, díky kterým dochází k viditelnému nárůstu podílu časných stadií (viz obrázek 1).
Třetí skupinu tvoří novotvary s relativně nízkým podílem časných stadií, které jsou však preventabilní a zvýšení podílu časných stadií je reálně možné. Mimo jiné sem můžeme zařadit především nádory tlustého střeva a konečníku, u kterých je sice v ČR zaveden skríning, nicméně k žádoucímu nárůstu podílu časných stadií zatím nedochází.


Tabulka 1. Zastoupeni časných klinických stadií u zhoubných novotvarů (data NOR za období 1996–2000 a 2001–2005).

Nádory in situ
Specifickou skupinu novotvarů zachycených v časných stadiích představují nádory in situ.
Jejich přehled dle jednotlivých lokalizací je uveden v tabulce 2. Podíl nádorů in situ ze všech novotvarů v dané lokalizaci se většinou pohybuje od 0 do 5 %, a je zpravidla vyšší u diagnóz s vysokým podílem časných stadií. Výjimku tvoří melanom kůže, kde je ve stadiu in situ diagnostikováno 12 % novotvarů a dále novotvary hrdla děložního, kde je podíl nádorů in situ dokonce přes 61 %
Tabulka 2. Novotvary in situ a maligní novotvary v různých lokalizacích (data NOR za období 1996–2000 a 2001–2005).

Použité datové zdroje a literatura
  • Demografické údaje České republiky a Databáze zemřelých České republiky, Český statistický úřad,
  • Dušek L., Mužík J., Kubásek M., Koptíková J., Žaloudík J., Vyzula R.: Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Masarykova univerzita, [2005], [cit. 2008-8-26]. Dostupný zWWW: http://www.svod.cz. Verze 7.0 [2007], ISSN 1802 – 8861.
  • Národní onkologický registr České republiky, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, data z let 1977 – 2005,

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2009