CETUXIMAB VS. PANITIMUMAB V 1. LINII LÉČBY METASTATICKÉHO KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - PRVNÍ ANALÝZA DAT KOMPLEXNÍHO ONKOLOGICKÉHO CENTRA V PLZNI

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XVIII. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: XVIII/240

Autoři: MUDr. Vít Martin Matějka; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; MUDr. Klára Štěrbová; MUDr. Ondřej Fiala; Ing. Petr Hošek, Ph.D.

Úvod:  

Monoklonální protilátky inhibující receptor pro epidermální růstový faktor (EGFRi) cetuximab a panitumumab jsou nedílnou součástí léčebného algoritmu metastatického kolorektálního karcinomu. Svůj význam prokázaly v klinických studiích prodloužením jak času do progrese (PFS), tak celkového přežití (OS), a to u pacientů, u kterých byl prokázán wild-type mutační status onkogenů KRAS a NRAS. Obě monoklonální protilátky však přes proběhlé klinické studie a prokazatelný léčebný účinek nikdy nebyly srovnány proti sobě v prospektivní studii.

Cíl:

Cílem naší práce byla retrospektivní analýza pa­cientů s metastatickým kolorektálním karcinomem léčených v 1. linii léčby EGFRi a stanovení PFS jako hlavního parametru délky léčebné odpovědi.

Soubor nemocných a výsledky:

Na Onkologické a radioterapeutické klinice FN v Plzni bylo v 1. linii metastatického kolorektálního karcinomu od roku 2011 léčeno celkem 53 nemocných monoklonální protilátkou cetuximab a 39 protilátkou panitimumab. Průměrný věk nemocných léčených cetuximabem byl 58,5 roku, u panitumumabu to bylo 65 let. Sedm nemocných léčených cetuximabem podstoupilo chirurgické odstranění sekundárního postižení (16,6 %), v souboru nemocných léčených panitumumabem to bylo pět pacientů (19,2 %). Průměrně pacienti s cetuximabem podstoupili 12 cyklů léčby, s panitimumabem pak 13 cyklů. Medián PFS byl ve skupině pacientů léčených cetuximabem 238 dní, v druhé skupině byl 306 dní (p = 0,61). Statisticky nesignifikantní pak bylo i srovnání obou skupin pacientů podle vyšetřovaného mutačního statusu onkogenů RAS (KRAS vs. KRAS + NRAS).

Závěr:

Na souboru pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem léčených v 1. linii monoklonálními protilátkami proti receptoru pro epidermální růstový faktor jsme neprokázali rozdíl v PFS mezi jednotlivými preparáty. Diskutabilní stále zůstává velikost hodnocených souborů, které budou rozšířeny o pacienty, u kterých stále ještě léčba probíhá.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016