CHARAKTERIZACE BUNĚČNÝCH SUBPOPULACÍ V PRIMÁRNÍCH KULTURÁCH ODVOZENÝCH ZE SPINOCELULÁRNÍCH KARCINOMŮ HLAVY A KRKU

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: XXX/ 210

Autoři: Markéta Sztalmachová; Ing. Hana Polanská; MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D.; RNDr. Jan Balvan; MUDr. Hana Binková, Ph.D.; MUDr. Zuzana Horáková; prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.; Marek Feith; Mgr. Ondřej Zítka; doc., RNDr. Michal Masařík, Ph.D.

Východiska:

Spinocelulární karcinomy představují 90 % všech nádorů oblasti hlavy a krku. Tumor může obsahovat několik subpopulací buněk. Některé z těchto subpopulací mohou mít charakter nádorových kmenových buněk. Roli v kancerogenezi mohou hrát též fibroblasty asociované s nádorem (CAFs). Glykoprotein CD44 se podílí na mezibuněčných interakcích, migraci a buněčné adhezivitě. Studie naznačují, že populace nádorových buněk imunohistochemicky pozitivních na CD44 je zodpovědná za rezistenci nádoru a mohla by sloužit jako marker nádorových kmenových buněk. CD44 receptor exprimovaný na CAFs byl také určen jako funkční molekulou podporující rezistenci nádorových buněk. Cílem bylo porovnat invazivitu, migraci a růstové charakteristiky buněčných subpopulací a také expresi vybraných genů souvisejících s patogenezí HNSCC.

Materiál a metody:

Při zakládání primokultur byl použit protokol, který využíval kombinace mechanické disagregace a působení trypsinu. Z každého vzorku byly vyseparovány čtyři různé buněčné subpopulace. K separaci byly použity magnetické separační sady od fi rmy Miltenyi Biotec. Byly vyselektovány čtyři linie: CD44+/ CD90+; CD44+/ CD90–; CD44–/ CD90+; CD44–/ CD90–. Pomocí qRT-PCR byla stanovena exprese vybraných genů. Pomocí systému xCELLigence byly určeny růstové charakteristiky subpopulací a jejich migrace a invazivita. Schopnost indukce tumoru byla ověřena na myším modelu.

Výsledky:

Byly vyselektovány čtyři subpopulace buněk. Výsledky xCELLigence prokázaly rozdíly v růstových charakteristikách sledovaných subpopulací. CD44+/ CD90– subpopulace byla schopná indukovat tumor v imunodeficientním myším modelu. Subpopulace se lišily též v expresi genů. EGFR a MMP2 byly nejvíce exprimované v CD44+/ CD90– subpopulaci. Gen pro MT2 byl nejvíce exprimován v subpopulacích CD44+/ CD90– a CD44+/ CD90+.

Závěr:

Charakterizace různých subpopulací buněk vyskytujících se uvnitř tumoru by mohla přinést zásadní poznatky a pokrok v cílené léčbě nádorového onemocnění hlavy a krku.

Práce byla podpořena projektem IGA MZ NT 14337-3/ 2013.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015