CHARAKTERIZACE MIGRAČNÍ KAPACITY A BUNĚČNÉ SMRTI U BUNĚK SPINOCELULÁRNÍHO KARCINOMU V SOUVISLOSTI S CD ZNAKY, KTERÉ TYTO BUŇKY EXPRIMUJÍ

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXXII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: XXXII/192

Autoři: Mgr. Markéta Svobodová; Mgr. Martina Raudenská, Ph.D.; Mgr. Monika Holubová; Bc. Michaela Fojtů; Ing. Hana Polanská; RNDr. Jan Balvan; MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D.; MUDr. Hana Binková, Ph.D.; prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.; doc., RNDr. Michal Masařík, Ph.D.

Spinocelulární karcinomy hlavy a krku (HNSCC) jsou často se vyskytující malignitou. Charakteristikou těchto nádorů je vysoký stupeň buněčné heterogenity, která může ovlivnit zisk agresivního fenotypu. Jednou z vlastností HNSCC subpopulací je selektivní exprese povrchových receptorů. V kontextu HNSCC jsou diskutovány molekuly CD44 a CD90. CD44 se účastní mezibuněčných interakcí a je napojen na proliferační signální dráhy. CD44+ fenotyp byl asociován s buňkami schopnými iniciovat nádory. CD90 byl identifikován v brzlíku jako marker zrání T lymfocytů, nicméně stromální buňky nádoru ho mohou rovněž exprimovat. Cílem naší práce byla tvorba HNSCC primárních nádorových linií a charakterizace subpopulací odvozených z těchto primárních linií na základě exprese povrchových CD znaků. Při tvorbě primokultury byla využita mechanická disagregace a následné enzymatické působení trypsinu. Poté byly ze vzorku vyseparovány čtyři různé subpopulace (CD44+/CD90-, CD44-/CD90-, CD44+/CD90+, CD44-/CD90+) pomocí magnetické separační sady Miltenyi Biotec. Úspěná separace subpopulací byla ověřena fluorescenčním barvením (CD44-FITC/CD90-APC). Pomocí průtokové cytometrie byla stanovena míra apoptózy a autofagie u jednotlivých subpopulací. Schopnost migrace byla stanovena pomocí scratch migrační eseje. Vliv jednotlivých subpopulací na růst předpokládaných epiteliálních nádorových buněk (CD44+/CD90-) byl porovnán v ko-kultivačních experimentech pomocí systému xCELLigence. V této studii byla vytvořena primokultura ze vzorku nádorové tkáně orofaryngeálního karcinomu (T2 N0 M0 stage II grade 1, muž, nekuřák, HPV18 pozitivní, bez diabetu, srdečních chorob a bez patologií ledvin), ze které byly vyseparovány čtyři subpopulace (CD44+/CD90-, CD44-/CD90-, CD44+/CD90+, CD44-/CD90+). Subpopulace CD44+/CD90- vykazovala nejvyšší migrační kapacitu těsně následovaná subpopulací CD44+/CD90+. Nejrychleji se dělila subpopulace CD44-/CD90+ (doubling time = 26 hod). Frekvence apoptotických buněk byla nejvyšší u subpopulace CD44+/CD90+ (23 %). Frekvence bazální autofagie v nehladovějících a ničím neošetřených subpopulacích byla vyšší u CD44+ než u CD44- subpopulací. Subpopulace CD44-/CD90+ byla schopna podporovat růst subpopulace CD44+/CD90- (epiteliální nádorové buňky). Subpopulace CD44+/CD90- produkovala faktory podporující její vlastní růst. Faktory uvolňované subpopulací CD44+/CD90+ měly inhibiční efekt a způsobovaly strmý nárůst poměru BAX/BCL2, což naznačuje indukci apoptózy.

Práce byla podpořena projektem grantové agentury ČR GA16-12454S.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016