CHEMOTERAPIE FOLFOXIRI U NEMOCNÝCH S POKROČILÝM KARCINOMEM PANKREATU

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory; Chemoterapie

Téma: XIX. Nádory slinivky, jater a žlučových cest

Číslo abstraktu: XIX/ 216

Autoři: MUDr. Lucie Žitňanská; MUDr. Katarína Lajbl Večeřová; MUDr. Martin Kupec; Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

 

Úvod:

 Karcinom pankreatu je obtížně ovlivnitelný systémovou léčbou. FOLFOXIRI (5-FU, oxaliplatina a irinotekan) je novým režimem chemoterapie indikovaným v 1. linii systémové léčby pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem pankreatu. Do randomizované studie srovnávající FOLFOXIRI s monoterapií gemcitabinem byli zařazeni jen nemocní ve výborném celkovém stavu, s minimálními potížemi způsobenými nádorovou chorobou (výkonnostní stav 0-1 podle škály ECOG). Medián celkového přežití byl 6,8 měsíce u nemocných léčených gemcitabinem, ale téměř dvojnásobný (11,1 měsíce) v rameni FOLFOXIRI. Nejčastější toxicitou byla febrilní neutropenie.

Metody:

Retrospektivně jsme hodnotili soubor pacientů s karcinomem pankreatu léčených režimem FOLFOXIRI v letech 2012-2016. V tomto období jsme režimem FOLFOXIRI léčili 18 pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem pankreatu.

Výsledky:

Terapie FOLFOXIRI byla relativně dobře tolerována. Medián počtu aplikovaných cyklů na pacienta byl 4 (průměr 5,8). U dvou pacientů se podařilo dlouhodobou léčbou dosáhnout výrazné regrese onemocnění a tito nemocní jsou nyní kandidáty pro chirurgickou resekci primárního nádoru. Aktualizované údaje o přežití nemocných budou prezentovány.

Závěr:

FOLFOXIRI je v současnosti nejúčinnější systémovou léčbou pro pacienty s pokročilým/metastatickým karcinomem pankreatu. FOLFOXIRI je prvním režimem, u něhož lze u jisté části nemocných očekávat downstaging nádoru a případnou konverzi k operabilitě.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016