CHEMOTERAPIE II. LINIE CRCP - VINORELBIN + HYDROKORTIZON. PROSPEKTIVNÍ MULTICENTRICKÁ STUDIE

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 170

Autoři: MUDr. Michaela Matoušková; MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; Doc. MUDr. Miroslav Hanuš (-2015), CSc.; Vlasta Králová; MUDr. Kristýna Divišová; MUDr. Simona Rotnáglová; MUDr. Arne Rovný; MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.

Cílem je zhodnocení účinnosti, efektivity a nežádoucích účinků léčby u pacientů se selháním chemoterapie I. linie docetaxelem. Na základě studií fáze II prodlužuje vinorelbin medián přežití bez progrese. Předkládáme soubor 148 nemocných s kastračně refrakterním karcinomem prostaty, kteří byli předléčeni docetaxelem. Vinorelbin je cytostatikum ze skupiny vinca alkaloidů s upravenou strukturou proti I. generaci. Pacienti byli léčeni vinorelbinem v dávce 25 mg/m2 při i.v. aplikaci, resp. 60 mg/m2 při perorálním podávání spolu s hydrokortizonem. Přípravek je podáván ve třítýdenním režimu v D1 a D8. Vyšší po­zornost je třeba věnovat možným interakcím přes CYP3A4. Medián počtu cyklů je 8. Před každou aplikací kontrolujeme krevní obraz, biochemii u symptomatických pacientů nebo po třech cyklech. Toxicita III. a IV. stupně u trombocytopenie nalezena v 1 %, leukopenie v 5,8 %, anémie v 4,8 %, hepatální a renální funkce neovlivněny. GIT poruchy při podání podpůrné léčby nebyly limitující, v popředí průjmy (st. III-IV 5 %). Stabilizaci onemocnění či PR jsme zaznamenali u 72 % po III. cyklu, po X cyklech u 55 % nemocných. Analgetický efekt byl dosažen u 44 % nemocných. Hodnocení QL dokládá dobrý efekt u 47 % nemocných. Vinorelbin neovlivňuje délku přežití, ale prodlužuje medián přežití bez progrese. U velké části nemocných však vede ke stabilizaci onemocnění. V době sledo­vání byl pokles PSA přijímán jako marker léčebné odpovědi a podle jeho hladin byla odpověď větší než 75 %. V současné době není s výjimkou režimu re-docetaxelu k dispozici jiný léčebný postup vhodný pro pacienty s CRCP. Podání vinorelbinu tak rozšiřuje možnosti léčby mimo klinické studie. Možnost perorálního podání je pacienty přijímána jako komfortní, především u pacientů bez zavedených portů. Toxicita léčby je velmi dobrá. Přes zavedení nových léčivých přípravků představuje alternativu léčby.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013