CHIRURGICKÁ LÉČBA ENDOMETRIÁLNÍHO KARCINOMU DĚLOŽNÍHO TĚLA

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: XIV. Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 143

Autoři: MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.; MUDr. Richard Feranec; MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.

Východiska:

Přehled literatury, její rozbor a vypracování návrhu postupu.

Cíl:

Vypracování doporučeného postupu pro chirurgickou léčbu karcinomu děložního těla. Diagnózu zhoubného nádoru (ZN) endometria stanovujeme bioptickým odběrem endometria (separované abraze hrdla a těla děložního, hyste­roskopie). Histologické vyšetření musí definovat histologický typ nádoru a grade. Předoperační staging obsahuje soubor obligatorních vyšetření. V případě nejasností provádíme vyšetření fakultativní. Při potvrzení diagnózy ZN endometria onkogynekologické centrum a jeho tým indikuje další postup. Základní léčebnou modalitou ZN endometria je primární chirurgická léčba. Za stadia ZN endometria vhodná k primární operační léčbě považujeme nádory od stadia I-III. U stadia III je nutné postupovat individuálně. Nádor postihující omentum klasifikujeme jako stadium IVB (FIGO). V individuálních případech (převážně serózní karcinom) lze i u těchto stadií rovněž doporučit operační výkon s pokusem o maximální debulking s cílem nulového rezidua. Chirurgicky řešitelná so­litární metastáza nemusí být kontraindikací primárního operačního výkonu. Primární exenterační výkony u stadia IVA s postižením močového měchýře nebo sliznice střeva je nutné zvažovat individuálně. Nutností je vyloučení vzdálených ložisek. Součástí onkogynekologické rozvahy je stanovení operačního pří­stupu. Laparoskopický přístup obecně doporučujeme u tumorů stadia I. U pacientek s operabilním ZN endometria považujeme za základní chirurgický výkon extrafasciální hysterektomii s bilaterální adnexektomií. Výkon je dostačující u nádorů nízkého rizika (endometroidní nebo mucinózní histologický typ, stadium I, grade 1 bez ohledu na myoinvazi, stadium I, grade 2, myoinvaze zasahující < 1/2 myometria). U pacientek s předpokládaným postižením lymfatických uzlin provádíme kompletní chirurgický staging v rozsahu pánevní a paraaortální lymfadenektomie až do úrovně levostranné renální žíly. Nepřípustné jsou morcelační techniky. Clear cell karcinom a serózní papilární karcinom vyžaduje operační přístup jako ovariální karcinom. V těchto případech doplňujeme infrakolickou omentektomii a appendektomii. V managementu ZN endometria vhodných k primární chirurgické léčbě lze využít peroperační histologické zhodnocení. Dle výsledku peroperačního histologického nálezu opakovaně přehodnocujeme zařazení pacientky do skupiny low nebo high risk s možností extenze ope­račního výkonu.

Závěr:

Navržený postup operační léčby je vodítkem základní péče pro subjekty, které vstupují do procesu zdravotní péče o pacientky s dia­gnózou ZN endometria.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013